Kursa kods Ekon2121

Kredītpunkti 3

Makroekonomika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareMakroekonomika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums11.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Dina Popluga

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros studenti apgūt teorētiskos pamatprincipus un ekonomiskās likumsakarības makroekonomikas līmenī, apzinoties to praktiskās pielietošanas iespējas; veic makroekonomikas pamatproblēmu analīzi un izdara patstāvīgus secinājumus par Latvijas ekonomiskās izaugsmes un attīstības iespējām pamatojoties uz iegūtām zināšanām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – par makroekonomikas rādītājiem, to analīzi un nozīmi, kā arī atsevišķu valsts īstenoto ekonomisko politiku (fiskālās, monetārās, nodarbinātības veicināšanas u.c.) ietekmi uz izaugsmi un attīstību valsts līmenī un izpratne par makroekonomikas teorijas likumsakarībām un pamatnostādnēm. Prasmes – patstāvīgi analizēt un kritiski izvērtēt ekonomiskos procesus valsts līmenī, kā arī prasmes izstrādāt konceptuālus priekšlikumus atbildīgo institūciju politiku pilnveidei, ar mērķi veicināt vienmērīgu un stabilu ekonomisko izaugsmi. Kompetence – spējas pastāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt ekonomiska rakstura informāciju, kas nepieciešama konceptuālu priekšlikumu izstrādei ekonomiskās izaugsmes mērķu sasniegšanai un nodarbinātības veicināšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Makroekonomikas pamatrādītāji. Iekšzemes kopprodukts, tā veidi.
2 Nacionālo kontu sistēma. Nominālie un reālie rādītāji.
3 Monetārā sistēma un banku darbība. Naudas tirgus īpatnības.
4 Banku sektora attīstība Latvijā.
5 Ietaupījumi, investīcijas un finanšu sistēma.
6 Patēriņš un investīcijas. Galējā patērēšanas un galējā uzkrāšanas tieksme.
7 Darba tirgus makroekonomiskie aspekti.
8 Bezdarbs: tā veidi, situācijas vērtējums Latvijā.
9 Īslaicīga perioda ekonomikas svārstības. AD-AS modelis.
10 Ilglaicīgas ekonomikas nosacījumi. Produktivitāte un augsme.
11 Inflācija: cēloņi un veidi. Inflācijas un bezdarba savstarpējā sakarība.
12 Fiskālā politika. Stimulējošā un bremzējošā fiskālā politika.
13 Valsts budžeta sistēma. Nodokļu sistēmas pamatprincipi.
14 Starptautiskās ekonomiskās attiecības. Protekcionisms. Protekcionisma instrumenti.
15 Maksājumu bilance, tās posteņi. Latvijas maksājumu bilance.
16 Ekonomikas cikliska attīstība. Globālā recesija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgai kredītpunktu un vērtējuma saņemšanai studentam nepieciešams:
1)semestra laikā aktīvi piedalīties semināru norisē, gan savlaicīgi izpildot grupu darba uzdevumu, gan iesaistoties diskusijās un problēmuzdevumu risināšanā nodarbību laikā. Iegūto zināšanu vērtējums ir kumulējošs un veidojas no kontroldarbu semestra laikā vērtējuma; grupu darba vērtējuma; rakstiska eksāmena studiju kursa noslēgumā vērtējuma.

Pamatliteratūra

1. Šenfelde M. Makroekonomika, 3. izd. Rīga: RTU, 2009. 241 lpp.
2. Lībermanis G. Makroekonomikas pamatrādītāji. Rīga: SIA Jumis, 2007. 187 lpp.
3. Počs R., Ozoliņa V. Makroekonomisko procesu modelēšana: lekciju konspekts. Rīga: RTU, 2007. 75 lpp.
4. Gods U. Makroekonomika. 2., papild. izd. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 360 lpp.

Papildliteratūra

1. Olney M. L. Macroeconomics as a Second Language. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2011. 334 p. Nav liel. Latvijas b-kās.
2. Plotkāns A. Cita ekonomika. Rīga: SIA Dienas Grāmata, 2010. 192 lpp.
3. Bikse V. Ekonomika un bankas. Latvijas Komercbanku asociācija, Konsultāciju Mācību centrs. Rīga, 2009. 224 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Latvija. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Rīga: LR Ekonomikas ministrija. ISSN 1407-4095.
3. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.

Piezīmes

Nozares teorētiskais pamatkurss ESAF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Komercdarbība un uzņēmuma vadība".