Kursa kods Ekon2120

Kredītpunkti 4

Grāmatvedības pamati

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaGrāmatvedības un uzskaites teorija64244027/09/2011Finanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Baiba Mistre

ekonomikas maģistrs

author viesdoc.

Anastasija Svarinska

ekonomikas maģistrs

Papildliteratūra

1. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi. MK noteikumi Nr. 916 // www.likumi.lv.
2. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju. MK noteikumi Nr. 585. LR Normatīvie dokumenti. Rīga: Lietišķās informācijas dienests vai www.vid.gov.lv. .
3. Par grāmatvedību: LR likums. LR Normatīvie dokumenti. Rīga: Lietišķās informācijas dienests vai www.vid.gov.lv.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005- ISSN 1407-5709
2. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts, 2005-. ISSN 1025-8922
3. Grāmatvedība un Ekonomika. Rīga: Mamuts, 2004- ISSN 1691-1172.

Piezīmes

Obligātais kurss (A daļa) akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā "Ekonomika" pilna un nepilna laika apmācības studentiem.

Kursa anotācija

Kursa ietvaros studenti veido izpratni par grāmatvedības lomu un vietu uzņēmumā. Izzina un apgūst grāmatvedības nozīmi, uzdevumus, prasības, uzskaites objektus un metodi. Gūst iemaņas grāmatvedības metodes paņēmienu pielietošanai praktiskajā darbā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – par vienkāršā un divkāršā ieraksta grāmatvedības sistēmas būtību un vispārpieņemtajiem grāmatvedības uzskaites pamatprincipiem. Prasmes – apgūst uzņēmuma saimniecisko līdzekļu, finansēšanas avotu, saimniecisko procesu un to finansiālā rezultāta uzskaiti. Izprot grāmatvedības metodes paņēmienus un to praktisku palietojumu. Kompetence – patstāvīgi orientēties saimniecisko darījumu atspoguļošanai vienkāršā un divkāršā ieraksta sistēmā, un nodokļu likumdošanas piemērošanā.

Kursa plāns

1 Grāmatvedību reglamentējošie likumi, grāmatvedības datu izmantotāji.
2 Saimniecisko līdzekļu un finansēšanas avotu klasifikācija.
3 Grāmatvedības bilances uzbūve un posteņu raksturojums.
4 Saimniecisko operāciju ietekme uz bilances posteņu izmaiņām.
5 1.kontroldarbs: Līdzekļu un avotu klasifikācija, grāmatvedības bilance, bilances posteņu izmaiņas.
6 Grāmatvedības kontu uzbūve un ierakstu saturs.
7 Bilances un operāciju kontu savstarpējā sakarība.
8 Divkāršais ieraksts, kontu korespondence un kontu plāns.
9 Sintētisko un analītisko kontu raksturojums.
10 Grāmatvedības dokumenti un reģistri.
11 2. kontroldarbs: Grāmatvedības konti un divkāršais ieraksts, dokumentācija.
12 Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls.
13 Vienkāršā ieraksta grāmatvedības uzskaite.
14 Nodokļu aprēķināšana un uzskaite. Pašnodarbinātā sociālā apdrošināšana un PVN uzskaite.
15 Gada ienākumu deklarācija.
16 3. kontroldarbs: Vienkāršā ieraksta grāmatvedības uzskaite un nodokļu aprēķināšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Eksāmena atzīmi veido kontroldarbu vidējais novērtējums (ballēs) un praktisko darbu izpildes kvalitātes vērtējums.

Pamatliteratūra

1. Bojarenko J., Beļavska L., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. I daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009. 268 lpp.
2. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Grāmatvedības pamati:. mācību grāmata. Rīga: Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 2009. 100 lpp.
3. Leibus I. Individuālā uzņēmēja grāmatvedība un nodokļi. Lietišķās informācijas dienests. Rīga, 2008.288 lpp.
4. Tīse L. Grāmatvedība. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 87 lpp.