Kursa kods Ekon2118

Kredītpunkti 4

Ekonomika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā160

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits160

Kursa apstiprinājuma datums01.10.2013

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Modrīte Pelše

Dr. oec.

author lekt.

Baiba Kizika

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1012, Mikroekonomika

Ekon2100, Bioekonomika I

Ekon2109, Makroekonomika

Ekon2119, Reģionālā ekonomika

Ekon2122, Statistika

Kursa anotācija

Studiju projekta mērķis ir teorētisko studiju kursu laikā iegūto zināšanu integrēšana praktisku pētījumu veikšanā par aktuālām tautsaimniecības problēmām. Studiju projekts paredz ekonomikas pamatproblēmu analīzi, izdarot patstāvīgus secinājumus un priekšlikumus par Latvijas attīstības un izaugsmes iespējām pamatojoties uz veikto pētījumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – spēja teorētisko studiju kursu laikā iegūto zināšanu integrēšana praktisko pētījumu veikšanā par aktuālām tautsaimniecības problēmām. Spēja parādīt plašas un vispusīgas zināšanas par teorētiskiem pamatprincipiem un likumsakarībām makroekonomikas līmenī; spēja izprast un orientēties attiecīgās nozares regulējošos tiesību aktos, aktuālākos zinātnes sasniegumos, pamatoti un kritiski izvērtēt dažādus zinātnieku un speciālistu paustos uzskatus atbilstoši Latvijas ekonomiskajai situācijai. Prasmes - spēja patstāvīgi iegūt, atlasīt, sistematizēt un analizēt informāciju; veikt patstāvīgu pētījumu un izdarīt argumentētus secinājumus par pētāmo problēmu kopumā, un izstrādāt priekšlikumus situācijas uzlabošanai. Kompetence - teorētisko studiju kursu laikā iegūto zināšanu integrēšana praktisku, patstāvīgu pētījumu veikšanā par aktuālām tautsaimniecības problēmām. Ekonomikas pamatproblēmu analīze, izdarot patstāvīgus, argumentētus secinājumus un priekšlikumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Tēmas izvēle, tās pamatojums
2 Studiju projekta mērķa un uzdevumu noteikšana
3 Darba struktūras izveide
4 Pētījumu metožu izvēle
5 Teorētiskais tēmas pamatojums
6 Literatūras apskats un diskusija
7 Praktiskā pētījuma veikšana
8 Statistikas datu apkopošana
9 Statistikas datu sistematizācija
10 Statistikas datu analīze
11 Secinājumu izstrāde
12 Priekšlikumu izstrāde
13 Izmantotās literatūras saraksta izveide
14 Pielikumu apkopošana
15 Darba tehniskā noformēšana
16 Darba aizstāvēšana, diskusija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju projektam jāatbilst LLU ESAF Metodisko noteikumu prasībām. Studentiem individuāli jāizstrādā studiju projekts, kura apjoms ir 30 – 35 lpp. un jāsagatavo PowerPoint prezentācija līdz 10 min darba rezultātu prezentēšanai. Studiju projekts jāiesniedz 4. semestrī, Ekonomikas un reģionālās attīstības institūtā ne vēlāk kā 3 nedēļas līdz individuālo studiju un pārbaudījumu perioda sākumam, studiju darba vadītājam. Saņemot pozitīvu vērtējumu no studiju projekta vadītāja students gatavo Power Point prezentāciju. EKRA nozīmē (sesijas laikā) datumus, kuros iespējams darbu aizstāvēt. Studiju projekta aizstāvēšana notiek pie institūta izveidotas mācībspēku komisijas. Studiju projekta vērtējumu veidos darba saturiskā daļa (novērtē studiju darba vadītājs), cita darba recenzēšana, prezentācija un atbildes uz jautājumiem (novērtē komisija). Darbā studentiem jāietver jaunākās izmaiņas LR normatīvajos aktos par attiecīgo tēmu.

Pamatliteratūra

1. Bikse V. Makroekonomika: teorija un politika. LiepU, 2015. 269 lpp.
2. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 352 lpp.
3. Radžele-Šulce A., Krieviņa A., Siliņa L. Agrārā sfēra un tās galveno nozaru attīstība Latvijā: zinātniska monogrāfija. Jelgava: LLU, 2012. 204 lpp.
4. Vaidere I., Vanags E., Vanags I., Vilka I. Reģionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas Savienībā un Latvijā. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2006. 295 lpp.

Papildliteratūra

1. Mārtinsone K. (sast.) Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Rīga: RAKA, 2011. 284 lpp.
2. Gail L. Cramer. Agricultural economics. 1st ed. Milton Park, Abingdon, OX; New York: Routledge, 2011.
3. Economic Science for Rural Development: proceedings of international scientific conference. Latvia University of Agriculture, Faculty of Economics. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/lv/zinatne/konferences.html

Periodika un citi informācijas avoti

1. Reģionu attīstība Latvijā. Rīga: Valsts reģionālās attīstības aģentūra. ISBN 978-9984-9955-2-6
2. Statistikas gadagrāmata: ikgadējs izdevums. Rīga: LR CSP.
3. Latvija. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Rīga: LR Ekonomikas ministrija. ISSN 1407-4095.

Piezīmes

Obligātais studiju projekts ESAF akadēmiskās izglītības bakalauru studiju programmas "Ekonomika" pilna un nepilna laika studentiem.