Kursa kods Ekon2117

Kredītpunkti 2

Makroekonomika

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaMakroekonomika32161627/09/2011Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Baiba Kizika

ekonomikas maģistrs

Papildliteratūra

. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi: Mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2007. - 454 lpp.
2. Bikse V. Ekonomika un bankas. Latvijas Komercbanku asociācija, Konsultāciju Mācību centrs, 2009. - 224 lpp.
3. Plotkāns A. Cita ekonomika. Rīga: SIA Dienas Grāmata, 2010. - 192 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
3. Latvija. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Rīga: LR Ekonomikas ministrija. ISSN 1407-4095.

Piezīmes

Vispārizglītojošais studiju kurss LLU ESAF 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Komerczinības" studentiem.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis apgūt teorētiskos pamatprincipus un ekonomiskās likumsakarības makroekonomikas līmenī; apzināties to praktiskās pielietošanas iespējas, veikt makroekonomikas pamatproblēmu analīzi un izdarīt patstāvīgus secinājumus par Latvijas ekonomiskās attīstības un izaugsmes iespējām, pamatojoties uz iegūtām zināšanām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – apgūti teorētiskie pamatprincipi un ekonomiskās likumsakarības makroekonomikas līmenī. Izpratne par fiskālo un monetāro politiku, tautsaimniecību raksturojošiem pamatrādītājiem un iedzīvotāju labklājības līmeni raksturojošiem rādītājiem. Prasmes – veikt makroekonomikas pamatproblēmu analīzi un izdarīt patstāvīgus secinājumus par Latvijas ekonomiskās attīstības un izaugsmes iespējām. Kompetence – spēja formulēt, aprakstīt un analizēt tautsaimniecības attīstības kopsakarības, izdarīt argumentētus secinājumus un izstrādāt uzņēmuma tālākas darbības priekšlikumus, pamatojoties uz makroekonomiskajām likumsakarībām.

Kursa plāns

1 Makroekonomika - mērķi un pamatproblēmas.
2 Nacionālie konti, to aprēķināšana.
3 Ekonomikas cikliskā attīstība.
4 Kopējais pieprasījums un kopējais piedāvājums.
5 Makroekonomiskais līdzsvars.
6 Ekonomiskā izaugme.
7 Nominālie un reālie rādītāji.
8 Monetārā politika.
9 Banku sektors, kredīti.
10 Nauda.Naudas agregāti.
11 Naudas pieprasījums un piedāvājums.
12 Investīcijas.
13 Nodarbinātība un bezdarbs.
14 Inflācija - cēloņi un sekas.
15 Fiskālā politika.
16 Starptautiskā tirdzniecība - eksports, imports.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentiem jāsagatavo 5-7 min PowerPoint prezentācija par kādu aktuālu Latvijas tautsaimniecības problēmu, sekmīgi jānostrādā praktiskās nodarbības par Latvijas makroekonomisko situāciju raksturojošo rādītāju aprēķināšanu un analīzi. Rakstisks eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Gods U. Makroekonomika / 2., papild. izd. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. - 360 lpp.
2. Šenfelde M. Makroekonomika, 3. izd. Rīga: RTU, 2009. - 241 lpp.
3. Lībermanis G. Makroekonomikas pamatrādītāji. Rīga: SIA Jumis, 2007. - 182 lpp.
4. Počs R., Ozoliņa V. Makroekonomisko procesu modelēšana: lekciju konspekts. Rīga: RTU, 2007. - 75 lpp.