Kursa kods Ekon2115

Kredītpunkti 1

Statistika

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāStudenta patstāvīgā darba stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaStatistika161608/11/2011Finanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Anda Vītiņa

Pedagoģijas maģistrs

Papildliteratūra

1. Goša Z. Uzdevumu krājums statistikā. Rīga: Izglītības soļi, 2009, 116 lpp.
2. Orlovska A. Statistika. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2007, 111 lpp.
3. Vītols J. Statistikas vispārējā teorija. Rīga: Zvaigzne, 1988, 291 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Laikraksts Dienas Bizness: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Dienas Mediji, 2005-. ISSN 1407-2041.

Piezīmes

Kursa darbs iekļauts EF 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Komerczinības" B1 daļā.

Kursa anotācija

Studenti kursa darba izstrādes gaitā gūst praktiskas iemaņas statistiskās informācijas vākšanā, sakopošanā, grupēšanā un nostiprina zināšanas statistikas datu apstrādē izvēlētās tēmas ietvaros.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs: zināšanas – par statistikas kā zinātnes būtību, statistikas darba organizāciju Latvijā un Eiropas Savienībā, datu iegūšanas veidiem un to apstrādes paņēmieniem, datu attēlošanu tabulās un grafiskos attēlos; prasmes – iegūt statistikas datus no dažādiem datu avotiem, tos grupēt, aprēķināt dažādus statistiskos rādītājus, analizēt iegūtos rezultātus; kompetenceskajā novērošanā, datu grupēšanā un statistisko rādītāju aprēķināšanā. Praktiskās iemaņas dod iespēju pielietot dažādas statistiskās metodes sociālo un ekonomisko parādību procesu analīzē.

Kursa plāns

1 Statistikas datu savākšana, balstoties uz reāliem uzņēmuma datiem vai statistikas gadagrāmatām
2
3
4
5 Grupēšana, tabulu maketēšana
6
7
8 Nepieciešamo aprēķinu veikšana
9
10
11
12
13 Iegūto rezultātu interpretācija. Secinājumu izstrāde
14
15
16 Kursa darba noformēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Patstāvīgi uzrakstīts kursa darbs par vienu no piedāvātajām tēmām jeb paša studenta izvēlētu tēmu, kas atbilst studiju kursa saturam. Kursa darbs noformēts atbilstoši fakultātes kursa darba izstrādāšanas pamatprincipiem. Aizstāvēšana tiek vērtēta ar atzīmi pēc darba prezentēšanas.

Pamatliteratūra

1. Goša Z. Statistika. Mācību grāmata. Rīga: LU, 2007, 327 lpp.
2. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Mācību grāmata augstskolām. Rīga: LR CSP, 2003, 267 lpp.
3. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā: risinājumi ar SPSS un MS Excel. Rīga, 2006, 362 lpp.
4. Vergina G., Kārkliņa V. Statistika ekonomistiem. Rīga: Kamene, 2005, 92 lpp.