Kursa kods Ekon2114

Kredītpunkti 2

Statistika

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaStatistika3282408/11/2011Finanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Anda Vītiņa

Pedagoģijas maģistrs

Papildliteratūra

1. Goša Z. Uzdevumu krājums statistikā. Rīga: Izglītības soļi, 2009, 116 lpp.
2. Orlovska A. Statistika. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2007, 111 lpp.
3. Vītols J. Statistikas vispārējā teorija. Rīga: Zvaigzne, 1988, 291 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Laikraksts Dienas Bizness: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Dienas Mediji, 2005-. ISSN 1407-2041.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts EF 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Komerczinības" B1 daļā.

Kursa anotācija

Statistika ir zinātne, kura pēta un izstrādā statistikas praksē izmantojamus teorētiskos atzinumus un metodes. Studenti gūst praktiskas iemaņas statistiskās informācijas vākšanā, sakopošanā, grupēšanā un apstrādē. Praktiskajos darbos studenti risina uzdevumus, kas raksturo nozaru, reģionu, valsts sociāli ekonomisko attīstību. Aprēķina dažādus statistiskos rādītājus un analizē iegūtos rezultātus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs: zināšanas – par statistikas kā zinātnes būtību, statistikas darba organizāciju Latvijā un Eiropas Savienībā, datu iegūšanas veidiem un to apstrādes paņēmieniem, datu attēlošanu tabulās un grafiskos attēlos. Prasmes –iegūt statistikas datus no dažādiem datu avotiem, tos grupēt, aprēķināt dažādus statistiskos rādītājus, analizēt iegūtos rezultātus. Kompetence – Tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes statistiskajā novērošanā, datu grupēšanā un statistisko rādītāju aprēķināšanā. Praktiskās iemaņas dod iespēju pielietot dažādas statistiskās metodes sociālo un ekonomisko parādību procesu analīzē.

Kursa plāns

1 Statistikas darba organizācija Latvijā. Statistiskā novērošana.
2 Grupēšana – primārā, sekundārā.
3 Sadalījuma rindas.
4 Tabulu un attēlu veidošana.
5 Absolūtie un relatīvie rādītāji.
6 Absolūtie un relatīvie rādītāji.
7 1. Kontroldarbs. Grupēšana. Absolūtie un relatīvie rādītāji.
8 Vidējie lielumi.
9 Struktūras vidējie rādītāji.
10 Izlases veidošana, reprezentativitātes noteikšana.
11 Dinamikas rindu analīze.
12 Dinamikas rindu analīze.
13 Sezonālo svārstību pētīšana.
14 Individuālie un kopindeksi.
15 Indeksu metodes izmantošana uzņēmuma darbības analīzē.
16 2. Kontroldarbs. Vidējie lielumi. Dinamikas analīze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Nosacījumi eksāmena vērtējumam:- individuāli izstrādāti un ieskaitīti visi praktiskie darbi; - sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi: 1.kontroldarbs: Grupēšana. Absolūtie un relatīvie lielumi. 2.kontroldarbs: Vidējie lielumi. Dinamikas analīze. Eksāmena gala atzīmi veido kontroldarbu vidējais vērtējums.

Pamatliteratūra

1. Goša Z. Statistika. Mācību grāmata. Rīga: LU, 2007, 327 lpp.
2. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Mācību grāmata augstskolām. Rīga: LR CSP, 2003, 267 lpp.
3. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā: risinājumi ar SPSS un MS Excel. Rīga, 2006, 362 lpp.
4. Vergina G., Kārkliņa V. Statistika ekonomistiem. Rīga: Kamene, 2005, 92 lpp.