Kursa kods Ekon2113

Kredītpunkti 2

Uzņēmuma finanses

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaFinanses un kredīts32161608/11/2011Finanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Evita Apsīte

ekonomikas maģistrs

Papildliteratūra

1. Сатклифф М., Доннеллан М. Эффективная финансовая деятельность. Москва: Вершина, 2009. 494 стр.
2. Bittlestone R. Financial management for business :cracking the hidden code. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2010. 201 p.
3. Бланк И. А. Финансовый менеджмент. Учебный курс. К.: Ника – Центр Эльга 2002. 528 стр.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Laikraksts Dienas Bizness: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Dienas Mediji, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005- ISSN 1407-5709.
3. Latvijas Ekonomists. Rīga: Masts, 2005-. ISSN 1025-8922.

Piezīmes

EF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Komerczinības" studentiem, nozares kurss.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par finanšu vadīšanu uzņēmumā, aplūko finanšu vadības mērķi, struktūru, funkcijas un finanšu vadītāja darbību. Iegūst padziļinātu izpratni par finanšu resursu izvēli, finanšu plānošanu un maksātspējas novērtēšanu. Iegūst praktiskas iemaņas finanšu analīzē un finanšu plānošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – par finanšu vadības mērķi, uzdevumiem, funkcijām (finanšu plānošanu, finanšu analīzi, kapitāla vadīšanu u.c.) un finanšu vadības darbību uzņēmumā. Prasmes – noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli un analizēt tā dinamiku, izmantojot finanšu analīzes metodes, sastādīt plānoto naudas plūsmu, kredīta atmaksas grafikus, noteikt labāko uzņēmuma finansēšanas un norēķinu variantu. Kompetence – tiek iegūtas zināšanas un prasmes, lai izmantotu un pielietotu finanšu vadības funkcijas uzņēmumā.

Kursa plāns

1 Finanšu jēdziens, būtība, funkcijas. Finanšu sistēmas uzbūve un raksturojums.
2 Finanšu vadības būtība, mērķis, funkcijas un uzdevumi. Finanšu tirgus, tā dalībnieki
3 Finanšu plānošanas mērķis, uzdevumi, nozīme. Vidēja un ilgtermiņa finanšu plānošana.
4 Budžetu veidi. Funkcionālie un finanšu budžeti, to sastādīšana.
5 Naudas plūsmas plāna sastādīšana.
6 Uzņēmuma finansēšana. Pašu un aizņemtā kapitāla raksturojums.
7 Iekšējā un ārēja finansēšana. 1.kontroldarbs
8 Kapitāla struktūras veidošana. Kapitāla avoti, to vērtība.
9 Kredīts, kā finansēšanas veids. Kredītu būtība un veidi.
10 Kredītlīgums, kredīta saņemšanai iesniedzamie dokumenti, nodrošinājums.
11 Finanšu analīzes teorētiskie aspekti. Galvenie finanšu stāvokli raksturojošie pārskati
12 Bilances struktūras un tās dinamikas analīze.
13 Finanšu pārskatu analīzes rādītāji. Naudas plūsmas analīze.
14 Investīciju būtība un veidi. Investīciju vadība.
15 Uzņēmuma norēķinu formas.
16 Uzņēmuma maksātnespējas novērtēšana, bankrots, likvidācija. 2.kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Semestra laikā 2 kontroldarbi: 1) Finanšu vadība, finanšu plānošana; 2) Finansēšana, finanšu analīze. Ieskaites vērtējumu veido: - katrs kontroldarbs – 30 punkti, - semināru nodarbības - 20 punkti, 8 punkti veido ieskaites atzīmes 1 balli.

Pamatliteratūra

1. Finanšu vadības rokasgrāmata / [Vadims Jerošenko ... [u.c.]]. Rīga : Dienas Bizness, 2004. 2 sēj.
2. Krogzeme H. Finanses un nodokļi. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 568 lpp.
3. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Apgāds “Jumava”, 2007. 266 lpp.
4. Ludboržs A. Apgrozāmā kapitāla vadīšana nelielos uzņēmumos. Rīga: SIA „Lietišķās informācijas dienests”, 2007. 287 lpp.