Kursa kods Ekon2111

Kredītpunkti 2

Finanšu vadība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums08.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Evita Apsīte

Mg. oec.

author lekt.

Ingrīda Kantiķe

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par finanšu vadīšanu, aplūko finanšu vadības mērķi, struktūru, funkcijas un finanšu vadītāja darbību. Studiju kursā tiek apskatīta finansēšanas iespējas ar pašu un aizņemto kapitālu. Studenti apgūst finanšu analīzi, pievēršot uzmanību analīzes datu izmantošanas mērķim. Iegūst izpratni par finanšu resursu izvēli, finanšu plānošanu un maksātspējas novērtēšanu. Iegūst praktiskas iemaņas finanšu analīzē un finanšu plānošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par finanšu vadības mērķi, uzdevumiem, funkcijām (finanšu analīzi, finanšu plānošanu, kapitāla vadīšanu u.c.) un finanšu vadības darbību. Prasmes - prot pielietot finanšu vadības funkcijas. Spēj analizēt sabiedrības/iestādes finansiālo stāvokli, noteikt finansēšanas avotus, sastādīt kredītu atmaksas grafiku, veidot naudas plūsmas plānu un novērtēt iespējamos finanšu riskus. Attieksmes – tiek veidota izpratne par finanšu vadības spēju un nepieciešamību sadarboties ar vadību un darbiniekiem, lai plānotu un pilnveidotu sabiedrības/iestādes darbību. Kompetences - tiek iegūta izpratne par finanšu vadības iekļaušanos sabiedrības/iestādes organizatoriskajā struktūrā un par finanšu vadības darbību un lēmumu pieņemšanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Finanšu vadības mērķis, uzbūve un funkcijas.
2 Finanšu plānošana.
3 Naudas plūsmas plānošana.
4 Finansēšanas avoti.
5 Finanšu vadības stratēģija. Kapitāla vajadzības noteikšana. Kapitāla avoti, to cena.
6 Kreditēšana. Kredītu būtība un veidi.
7 Kredītu atmaksas grafiku sastādīšana.
8 Finanšu analīze. 1.kontroldarbs.
9 Finanšu analīzes metodes.
10 Finanšu pārskatu analīzes rādītāji.
11 Finanšu koeficentu aprēķināšana
12 Finansiālā stāvokļa izvērtējums.
13 Finanšu risku veidi un to noteikšana.
14 Investīciju projektu novērtēšanas metodes.
15 Tīrā pašreizējā vērtības (NPV) rādītāja aprēķināšana.
16 Peļņas ietekmējošie faktori. 2.kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1) ieskaite – teorijas un praktisko darbu zināšanu pārbaude. 2) jānokārto 2 kontroldarbi (novērtējums ballēs). 3) semestra laikā jāsastāda finanšu plāns studentu izvēlētam uzņēmumam vai projektam.
Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Finanšu vadības rokasgrāmata. Autori LAIKA STARS vadošie speciālisti u.c. Rīga: Dienas biznesa rokasgrāmata, 2004.
2. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga Jumava, 2007. 266 lpp.
3. Saksonova S. Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 2006. 225 lpp.
4. Ludboržs A. Apgrozāmā kapitāla vadīšana nelielos uzņēmumos. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2007. 287 lpp.

Papildliteratūra

1. Сатклифф М., Доннеллан М. Еффективная финансовая деятельность. Москва: Вершина, 2009. 494 с.
2. Subatnieks K. Komercsabiedrības naudas plūsma: Naudas plūsmas absolūto un relatīvo rādītāju izmantošana uzņēmuma finanšu analīzē. Rīga: SIA Drukātava, 2008. 100 lpp.
3. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: учебный курсс. Киев.: Ника–Центр, Эльга, 2002. 528 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005-. ISSN 1407-5709
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, ISSN 1407-2041.
3. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts, 2005-. ISSN 1025-8922.

Piezīmes

SZF Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Sabiedrības pārvalde". Nozares teorētiskais pamatkurss.