Kursa kods Ekon2109

Kredītpunkti 4

Makroekonomika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareMakroekonomika

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums13.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Aija Eglīte

Dr. oec.

author lekt.

Baiba Kizika

Mg. oec.

author prof. (Emeritus)

Anastasija Vilciņa

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1012, Mikroekonomika

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis apgūt teorētiskos pamatprincipus un ekonomiskās likumsakarības makroekonomikas līmenī; apzināties to praktiskās pielietošanas iespējas, veikt makroekonomikas pamatproblēmu analīzi un izdarīt patstāvīgus secinājumus par Latvijas ekonomiskās attīstības un izaugsmes iespējām pamatojoties uz iegūtām zināšanām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – spēja parādīt plašas un vispusīgas zināšanas par teorētiskiem pamatprincipiem un likumsakarībām makroekonomikas līmenī; spēja izprast un orientēties dažādu pasaules ekonomisko skolu uzskatos un zinātnes sasniegumos, pamatoti un kritiski izvērtēt dažādus uzskatus atbilstoši Latvijas ekonomiskajai situācijai. Prasmes - apzināties teorētisko zināšanu praktiskās pielietošanas iespējas; veikt makroekonomikas pamatproblēmu analīzi un izdarīt patstāvīgus secinājumus par Latvijas ekonomiskās attīstības un izaugsmes iespējām, pieņemt patstāvīgus lēmumus par uzņēmuma vai institūcijas tālāko darbību atbilstoši makroekonomiskajai situācijai. Kompetences – spēja patstāvīgi iegūt, atlasīt, sistematizēt nepieciešamo informāciju un patstāvīgi analizēt un risināt problēmas, pieņemt argumentētus lēmumus; uzklausīt un apspriest praktiskus risinājumus, izstrādāt priekšlikumus atbilstoši ekonomiskajai situācijai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Makroekonomikas mērķis un uzdevumi. IKP un tā aprēķināšanas metodes. Pievienotā vērtība.
2 Nacionālo kontu sistēma. Nominālie un reālie rādītāji.
3 Cenu indeksi. Latvijas IKP agregātizlietojums
4 Makroekonomiskais līdzsvars un stabilitāte. Biznesa cikli.
5 Kopējais pieprasījums un piedāvājums. Efektīvā pieprasījuma teorija.
6 Patēriņš un investīcijas. Galējā patērēšanas un galējā uzkrāšanas tieksme.
7 Makroekonomiskā nestabilitāte. Bezdarbs un nodarbinātība.
8 Inflācija: cēloņi un veidi. Inflācijas un bezdarba savstarpējā sakarība.
9 Fiskālā politika. Stimulējošā un bremzējošā fiskālā politika.
10 Valsts budžeta sistēma. Nodokļu sistēmas pamatprincipi.
11 Valsts izdevumu un ienākumu struktura.
12 Nauda, tās funkcijas. Naudas agregāti. I.Fišera formula. Naudas pieprasījums.
13 Bankas, to darbība. Banku sistēma. Monetārā politika. Kredīts, tā būtība.
14 Monetārā politika. Kredīts, tā būtība.
15 Starptautiskās ekonomiskās attiecības. Protekcionisms. Protekcionisma instrumenti. Maksājumu bilance.
16 Ekonomiskā izaugsme. IS-LM dubultlīdzsvara modelis.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Katrā semināra nodarbībā studenti risina problēmuzdevumus un aktīvi piedalās diskusijās, raksta 3 teorijas kontroldarbus un sagatavo mājas darbus par attiecīgo tēmu. Pie eksāmena tiek pielaisti tikai tie studenti, kuri sekmīgi uzrakstījuši visus kontroldarbus un prezentējuši mājas darbus. Eksāmens rakstisks. Kopējo vērtējumu veido 60% eksāmenā un 40% praktiskajos darbos iegūtais vērtējums.

Pamatliteratūra

1. Gods U. Makroekonomika / 2., papild. izd. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004, 356 lpp.
2. Šenfelde M. Makroekonomika. 4. izd. Rīga: RTU, 2012. 244 lpp.
3. Bikse V. Makroekonomika: teorija un politika. Liepāja: LiePA, 2015. 269 lpp
4. Lībermanis G. Makroekonomikas pamatrādītāji. Rīga: SIA Jumis, 2007, 182 lpp.

Papildliteratūra

1. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi: Mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2007, 454 lpp.
2. Bikse V. Ekonomika un bankas. Latvijas Komercbanku asociācija, Konsultāciju Mācību centrs, 2009, 224 lpp.
3. Plotkāns A. Cita ekonomika. Rīga: SIA Dienas Grāmata, 2010, 192 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
3. Latvija. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Rīga: LR Ekonomikas ministrija. ISSN 1407-4095.

Piezīmes

Obligātais kurss ESAF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā “Ekonomika”.