Kursa kods Ekon2107

Kredītpunkti 1.50

Ekonomikas teorija

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareEkonomikas teorija

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Aija Eglīte

Dr. oec.

author asoc. prof.

Dina Popluga

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt teorētiskos pamatprincipus un ekonomiskās likumsakarības, gan mikro, gan makroekonomikas līmenī, apzināties to praktiskās pielietošanas iespējas. Iegūtās zināšanas veicina studentu izpratni par resursu efektīvu izmantošanu un resursu tirgus nosacījumiem, kā arī sniedz priekšstatu par makroekonomiskām sakarībām un tendencēm Latvijas ekonomikā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – spēja parādīt vispusīgas zināšanas par teorētiskajiem un praktiskajiem pamatprincipiem un likumsakarībām mikroekonomikas un makroekonomikas līmenī, par patērētāju un ražotāju tirgus uzvedības motivāciju; spēja pamatoti un kritiski izvērtēt dažādus uzskatus atbilstoši Latvijas ekonomiskajai situācijai. Prasmes – izprast ekonomiskās likumsakarības, ekonomisko sistēmu pamatprincipus un tirgus mehānisma darbību; plānot efektīvu ražošanas resursu izmantošanu atbilstoši resursu tirgus nosacījumiem; veikt makroekonomikas pamatproblēmu analīzi un izdarīt patstāvīgus secinājumus par Latvijas ekonomiskās izaugsmes un attīstības iespējām, pamatojoties uz iegūtajām zināšanām. Kompetence – spēja, pamatojoties uz plašām un vispusīgām teorētiskām zināšanām un likumsakarībām, patstāvīgi iegūt, atlasīt, sistematizēt nepieciešamo informāciju, patstāvīgi analizēt un risināt problēmas, pieņemt argumentētus lēmumus; izstrādāt priekšlikumus ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ekonomikas jēdziens.
2 Pieprasījums un piedāvājums. Pieprasījuma un piedāvājuma elastība.
3 Patērētāju rīcība tirgū.
4 Ražošana, izmaksas un to analīze.
5 Konkurence un tās veidi: pilnīgas konkurences tirgus.
6 Tīrais monopols.
7 Monopolistiskās konkurences un oligopola tirgus.
8 Ražošanas resursu tirgus: darba tirgus un uzņēmējspējas.
9 Ražošanas resursu tirgus: kapitāla un zemes tirgus.
10 Makroekonomikas pamatrādītāji. Cenu indeksi.
11 Ekonomikas attīstības cikliskums. Kopējais pieprasījums un kopējais piedāvājums.
12 Inflācijas un stagflācija. Bezdarbs.
13 Naudas pieprasījums un piedāvājums. Bankas un to darbība.
14 Monetārā un fiskālā politika.
15 Valsts budžets un nodokļu politika.
16 IS - LM modelis.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studenti strādā semināra nodarbībās, izpildot problēmuzdevumus un testus. Raksta 2 kontroldarbus. Kārto rakstisko eksāmenu.

Pamatliteratūra

1. Nešpors V. Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga : RTU, 2010. 254 lpp.
2. Šenfelde M. Makroekonomika. 3. izd. Rīga: RTU, 2009. 242 lpp.
3. Gods U. Mikroekonomika. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 432 lpp.
4. Libermanis G. Makroekonomikas pamatrādītāji. Rīga: Jumi, 2007. 181 lpp.

Papildliteratūra

1. Olney M. L. Macroeconomics as a Second Language. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2011. 334 p.
2. Plotkāns A. Cita ekonomika. Rīga: SIA Dienas Grāmata, 2010. 192 lpp.
3. Bikse V. Ekonomika un bankas. Rīga: Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību centrs, 2009. 225 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
3. Latvija. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Rīga: LR Ekonomikas ministrija. ISSN 1407-4095.

Piezīmes

Vispārizglītojošais kurss ITF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā „Datorvadība un datorzinātne” un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Programmēšana”.