Kurs-Code Ekon2100

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)19.11.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Kaspars Naglis-Liepa

author

Arnis Lēnerts

Vorkenntnisse

Ekon1012,

Ekon2109,

Ekon2122,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Hofs G.K., Alsiņa R. Biznesa ekonomika. 2. izdevums. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2011. 603 lpp.
2. Radžele-Šulce A., Krieviņa A., Siliņa L. Agrārā sfēra un tās galveno nozaru attīstība Latvijā. Zinātniska monogrāfija. Jelgava: LLU EF, 2012. 233 lpp.
3. Treisijs M. Lauksaimniecība un pārtika tirgus ekonomikā. Rīga: LVAEI, 1996. 406 lpp.
4. Wilen J.E. Bioeconomics of renewable resource use. In: Kneese, A.V and Sweeney, J.L. (ed.), Handbook of natural resource and energy economics, Vol. 1. Amsterdam: North-Holland, 1985. p.61.-124.

Weiterfuhrende Literatur

1. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi. Rīga: Izglītības soļi, 2007. 454 lpp.
2. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava, 2002. 248 lpp.
3. Kozo Mayumi. The Origins of Ecological Economics. The bioeconomics of Georgescu-Roegen. Roeutledge. pp174.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Zemkopības ministrijas gada ziņojumi
2. Ekonomikas ministrijas gada ziņojumi
3. Agrotops: žurnāls zemniekiem un lauku uzņēmējiem. Rīga: AS Lauku avīze. ISSN 1407 - 516