Kursa kods Ekon2100

Kredītpunkti 2

Bioekonomika I

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.11.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Kaspars Naglis-Liepa

Dr. oec.

author doc.

Arnis Lēnerts

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1012, Mikroekonomika

Ekon2109, Makroekonomika

Ekon2122, Statistika

Kursa anotācija

Kurss sniedz studentiem zināšanas un attīsta praktiskās iemaņas par jaunākajām tendencēm bioekonomikas attīstībā pasaules, jo īpaši Eiropas, prioritāri Latvijas mērogā. Kurss sistēmiski aptver tautsaimniecības primārās nozares – lauksaimniecību, mežsaimniecību, zivsaimniecību, kā arī apstrādājošās rūpniecības un citas nozares, kas izmanto biotehnoloģijas, tādējādi izmanto un ražo dabiskus, kvalitatīvus, inovatīvus bioproduktus. Ražošanai jānotiek ilgtspējas apstākļos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas un izpratne, ka Latvijas resursu (zemes, kapitāla, darbaspēka) prasmīga, racionāla un ekonomiski efektīva izmantošana var vairot Latvijas ekonomisko izaugsmi un iedzīvotāju labklājību. Tas panākams, attīstot un izmantojot bioekonomikas zinātnes atziņas;
• prasmes izmantojot savas zināšanas un izpratni par ekonomikas izaugsmes iespējām analizēt bioekonomikas nozaru attīstību, meklēt produktu dziļākas, pilnīgākas un efektīvākas pārstrādes iespējas, kas vairo ražošanā pievienoto vērtību, risināt teorijas un prakses sasaistes uzdevumus;
• kompetence identificēt un prognozēt bioproduktu ražošanas un realizācijas iespējas kā iekšējos tā ārējos tirgos ar augstāku pievienoto vērtību, līdz ar to veicināt uz bioekonomikas nozaru izaugsmi un pienesumu tautsaimniecībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Bioekonomikas jēdziens un nozīme
2 Bioekonomikas idejas vesturiskā attīstība
3 Arējo efektu novēršana un internalizēšana
4 Ekosistēmas pakalpojumi
5 Ekosistēmas novētrēšanas metodes
6 Resursu taksonomija
7 Atjaunojamo resursu izmantošana - bioekonomikas modelis
8 Agrārās ekonomikas koncepts un veidi
9 Agrārās ekonomikas galvenās teorētiskās atziņas
10 Biotehnoloģijas lauksaimniecībā
11 Biotehnoloģijas mežsaimniecībā, zivsaimniecībā
12 ES Bioekonomikas attīstības politika
13 Latvijas bioekonomikas attīstība
14 Bioekonomikas inovācijas attīstība
15 Integrēts zemes menedžments
16 Produkcijas ražošanas vērtības kāpināšanas iespējas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi 3.semestrī pilna un nepilna laika studijās, izstrādāti praktisko darbu un seminārnodarbību uzdevumi, izstrādāts un uzrakstīts 1. kontroldarbs ar pozitīvu vērtējumu.

Pamatliteratūra

1. Hofs G.K., Alsiņa R. Biznesa ekonomika. 2. izdevums. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2011. 603 lpp.
2. Radžele-Šulce A., Krieviņa A., Siliņa L. Agrārā sfēra un tās galveno nozaru attīstība Latvijā. Zinātniska monogrāfija. Jelgava: LLU EF, 2012. 233 lpp.
3. Treisijs M. Lauksaimniecība un pārtika tirgus ekonomikā. Rīga: LVAEI, 1996. 406 lpp.
4. Wilen J.E. Bioeconomics of renewable resource use. In: Kneese, A.V and Sweeney, J.L. (ed.), Handbook of natural resource and energy economics, Vol. 1. Amsterdam: North-Holland, 1985. p.61.-124.

Papildliteratūra

1. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi. Rīga: Izglītības soļi, 2007. 454 lpp.
2. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava, 2002. 248 lpp.
3. Kozo Mayumi. The Origins of Ecological Economics. The bioeconomics of Georgescu-Roegen. Roeutledge. pp174.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Zemkopības ministrijas gada ziņojumi
2. Ekonomikas ministrijas gada ziņojumi
3. Agrotops: žurnāls zemniekiem un lauku uzņēmējiem. Rīga: AS Lauku avīze. ISSN 1407 - 516

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss (B daļa) ESAF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā „Ekonomika” pilna un nepilna laika studijās.