Kursa kods Ekon2098

Kredītpunkti 2

Grāmatvedības pamati

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums08.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Baiba Mistre

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studiju mērķis ir noskaidrot grāmatvedības nozīmi, uzdevumus un prasības. Studenti apgūst grāmatvedības pamatprincipus un uzskaites objektus divkāršā ieraksta sistēmā, iepazīst gada pārskata sastādīšanas un mantas novērtēšanas noteikumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par grāmatvedības būtību un uzdevumiem, par saimniecisko līdzekļu un avotu klasifikācijas saistību ar grāmatvedības bilanci, kontiem un divkāršo ierakstu, dokumentāciju. Prasmes - iegūt izpratni par grāmatvedības sistēmu. Sagatavot biežāk lietotos grāmatvedības uzskaites dokumentus, iegūt iemaņas finanšu pārskatu sastādīšanā. Kompetences – spēj grāmatvedības datus izmantot uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšanai, komercdarbības plānošanai un ekonomiski pamatotu lēmumu pieņemšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Grāmatvedība, tās nozīme un prasība
2 Grāmatvedības priekšmets un metodes
3 Grāmatvedības bilance un tās uzbūve
4 Grāmatvedības konti un to uzbūve
5 Saimniecisko operāciju reģistrēšana
6 1. kontroldarbs
7 Naudas līdzekļu uzskaite
8 Prasību un saistību uzskaite
9 Krājumu uzskaite
10 Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite
11 Darba samaksas uzskaite
12 Pašu kapitāla uzskaite
13 Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite
14 Peļņas un zaudējumu uzskaite
15 Finanšu pārskata saturs, sastādīšana, apstiprināšana un iesniegšana
16 2. kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem visiem praktisko darbu uzdevumiem, sekmīgi uzrakstītiem diviem kontroldarbiem un ieskaites darbam. Iespējams iegūt automātisko zināšanu novērtējumu, ja ir izpildīti visi praktiskie darbi un kontroldarbu vidējais vērtējums nav zemāks par 7 (labi).
Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Bojarenko J., Beļavska L., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. I daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009. 268 lpp.
2. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Grāmatvedības pamati. Mācību grāmata. Rīga: Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 2009. 100 lpp.
3. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Finanšu grāmatvedība. Mācību grāmata. Rīga: Izglītības soļi, 2009. 252 lpp.
4. Tīse L. Grāmatvedība : Mācību līdzeklis. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 87 lpp.

Papildliteratūra

1. Gada pārskatu likums. LR likums//LR Normatīvie dokumenti. Rīga:Lietišķās informācijas dienests vai www.vid.gov.lv
2. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju. MK noteikumi / LR Normatīvie dokumenti. Rīga:Lietišķās informācijas dienests vai www.vid.gov.lv.
3. Par grāmatvedību: LR likums//LR Normatīvie dokumenti. Rīga:Lietišķās informācijas dienests vai www.vid.gov.lv

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005-. ISSN 1407-5709
2. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts, 2005-. ISSN 1025-8922
3. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts SZF "Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari" un "Sabiedrības pārvalde" studiju programmas obligātajā daļā.