Kursa kods Ekon2090

Kredītpunkti 2

Tirgzinība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareTirgzinība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums09.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Zane Vītoliņa

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apgūti tirgzinības teorētiskie un praktiskie jautājumi par tirgus darbības principiem, patērētāja rīcību ietekmējošiem faktoriem, mārketinga stratēģijas un plāna izveidi, mārketinga pasākumu veiksmīgu pielietošanu uzņēmuma mērķu sasniegšanai. Studiju kurss ietver tirgzinības procesa elementu analīzi un globālā tirgus attīstības tendenču izpēti, lai izstrādātu efektīvu uzņēmuma mārketinga darbības plānošana un vadīšanu, kā arī īstenot pārdomātu klientu attiecību menedžmentu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - iegūst zināšanas par tirgzinības teorētiskajām nostādnēm un izprot likumsakarības par tirgu, par patērētāja uzvedību tirgū, tirgus segmentēšanu un mērķtirgu, kā arī praktiskā mārketinga (prece, cena, vieta, virzība) darbību tirgū.
• Prasmes - prot pielietot un analizēt tirgvedības elementu kompleksu un vadības sistēmu, veikt tirgus un patērētāju izpēti, formulēt un analītiski aprakstīt tirgus attīstības tendences, argumentēti diskutēt par praktiskā mārketinga (prece, cena, vieta, virzība) darbības stiprajām un vājajām vietām konkrētā tirgus segmentā. Prot izvērtēt tirgvedības nozīmi uzņēmumos, izstrādāt lēmuma pieņemšanas procesus saistībā ar tirgvedības jautājumiem.
• Kompetence - spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un kritiski analizēt informāciju par tirgus attīstības tendencēm, patērētājiem, preču un pakalpojumu cenām un preču virzību tirgū. Spēj pieņemt lēmumus un risināt problēmas tirgus praktiskās darbības jautājumos. Izprot mārketinga un profesionālo ētiku.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Tirgzinības un mārketinga jēdzieni un lietošana.
2 Tirgzinības vide.
3 Tirgus veidi, to nozīme, raksturojums un īpatnības.
4 Konkurence. Uzņēmuma tiešo un netiešo konkurentu atklāšana.
5 Patērētāja rīcība.
6 Pircēju rīcības modelis tirgū.
7 Tirgus informācija un tirgzinības pētījumi.
8 Tirgus izpētes procesa īpatnību raksturojums.
9 Preču klasifikācija – pārtikas un nepārtikas preču klasifikācija un sortiments.
10 Sadales kanāli, to veidošana un vadīšanas principi.
11 Produkta dzīves cikls, dzīves cikla identificēšana un rīcība dažādos cikla posmos.
12 Cenas noteikšana un nozīme.
13 Preces virzīšana tirgū - būtība un uzdevumi.
14 Reklāma, pārdošanas veicināšana, netiešā reklāma, tiešā pārdošana.
15 Sabiedriskās domas veidošana un ietekmēšana.
16 Elektroniskā komercija, tās attīstība pasaulē un Latvijā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa apguves laikā studentu zināšanas tiek pārbaudītas divos rakstisko kontroldarbos, kā arī jāizstrādā patstāvīgie darbi. Kurss noslēdzas ar ieskaiti ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Praude V. Mārketings (teorija un prakse). 1. grāmata, 3.izdevums. Rīga: Burtene, 2011, 522 lpp.
2. Praude V. Mārketings (teorija un prakse). 2. grāmata, 3.izdevums. Rīga: Burtene, 2011, 340 lpp.
3. Niedrītis J. Ē. Mārketings. 4.izdevums. Rīga: Biznesa augstskola „Turība”, 2008, 488 lpp.
4. Harward Business Review. Mārketings. / tulkojums no angļu valodas, [Evija Rubene]. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2009 145 lpp. Grāmatu sērija "Harvard business review on" . ISBN 9789984826554.

Papildliteratūra

1. Hārts Dž., Dausta B. Panākumu plāns e – mārketings. Rīga: Lietišķās Informācijas dienests, 2007, 314 lpp.
2. Tirgzinības pamati. Rīga: Jumava, 2007, 311 lpp.
3. Kotlers F.Mārketinga pamati. Rīga: Jumava, 2006, 648 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
3. European Journal of Marketing. Published by Emerald Insight. ISSN: 0309-0566.

Piezīmes

Nozares teorētiskais pamatkurss ESAF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari”.