Kursa kods Ekon2087

Kredītpunkti 3

Makroekonomika

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaMakroekonomika48321630/11/2011Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Zane Vītoliņa

Ekonomikas doktors reģionālajā ekonomikā

Papildliteratūra

1. Olney M. L. Macroeconomics as a Second Language. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2011. 334 p.
2. Plotkāns A. Cita ekonomika. Rīga: SIA Dienas Grāmata, 2010. 192 lpp.
3. Bikse V. Ekonomika un bankas. Latvijas Komercbanku asociācija, Konsultāciju Mācību centrs, 2009. 224 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
3. The Economist: London: Economist Newspaper Ltd. ISSN 0013-0613. Pieejams arī: http://www.economist.com/?sa_campaign=econsubs/europe/subspage/imglink.

Piezīmes

Nozares teorētiskais pamatkurss LF 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Lauksaimniecība” pilna, nepilna laika studijās un LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Lauksaimniecība” pilna, nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros studenti apgūst teorētiskos pamatprincipus un ekonomiskās likumsakarības makroekonomikas līmenī, apzinoties to praktiskās pielietošanas iespējas; veic makroekonomikas pamatproblēmu analīzi un izdara patstāvīgus secinājumus par Latvijas ekonomiskās izaugsmes un attīstības iespējām, pamatojoties uz iegūtām zināšanām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – par makroekonomikas rādītājiem, to analīzi un nozīmi, kā arī atsevišķu valsts īstenoto ekonomisko politiku (fiskālās, monetārās, nodarbinātības veicināšanas u.c.) ietekmi uz izaugsmi un attīstību valsts līmenī un izpratne par makroekonomikas teorijas likumsakarībām un pamatnostādnēm. Prasmes – patstāvīgi analizēt un kritiski izvērtēt ekonomiskos procesus valsts līmenī, kā arī prasmes izstrādāt konceptuālus priekšlikumus atbildīgo institūciju politiku pilnveidei, ar mērķi veicināt vienmērīgu un stabilu ekonomisko izaugsmi. Kompetence – spējas pastāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt ekonomiska rakstura informāciju, kas nepieciešama konceptuālu priekšlikumu izstrādei ekonomiskās izaugsmes mērķu sasniegšanai un nodarbinātības veicināšanai.

Kursa plāns

1 Ievads
2 Ekonomiskā izaugsme
3 Makroekonomikas pamatrādītāji
4 IKP aprēķināšanas metodes
5 Makroekonomiskais līdzsvars un stabilitāte
6 Nodarbinātība un bezdarbs
7 Kopējie izdevumi un ienākumi
8 Makroekonomiskā nestabilitāte
9 Cenu indeksi un inflācija
10 Nodokļu veidi un likmes
11 Fiskālā politika
12 Valsts budžeta sistēma
13 Banku sistēma un nauda
14 Centrālā banka un monetārā politika
15 Starptautiskās ekonomiskās attiecības
16 Makroekonomikas vispārējais līdzsvars

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgai kredītpunktu un vērtējuma saņemšanai iegūto zināšanu vērtējums ir kumulējošs un veidojas no 3 kontroldarbu semestra laikā vērtējuma:
1. kontroldarbs: IKP aprēķināšana un ekonomiskā izaugsme.
2. kontroldarbs: Cenu līmeņu izmaiņas un nodarbinātība
3. kontroldarbs: Fiskālā un monetārā politika.

Pamatliteratūra

1. Šenfelde M. Makroekonomika. 3. izd. Rīga: RTU, 2009. 241 lpp.
2. Lībermanis G. Makroekonomikas pamatrādītāji. Rīga: SIA Jumis, 2007. 182 lpp.
3. Lībermanis G. Tirgus, cena, konkurence: 4. pārstr. un papild. izd. Rīga: SIA Jumis, 2007. 216 lpp.
4. Počs R., Ozoliņa V. Makroekonomisko procesu modelēšana: lekciju konspekts. Rīga: RTU, 2007. 75 lpp.