Kursa kods Ekon2084

Kredītpunkti 2

Ekonomikas teorija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
EkonomikaEkonomikas teorija32161613/01/2015Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Vineta Tetere

ekonomikas maģistrs

author viesdoc.

Veronika Buģina

Ekonomikas doktors

Piezīmes

Vispārizglītojošais kurss LIF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Ainavu arhitektūra un plānošana” un VMF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Veterinārmedicīna” studijās.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis - apgūstot teorētiskos pamatprincipus un ekonomiskās likumsakarības, gan mikroekonomikas, gan makroekonomikas līmenī, apzināties to praktiskās pielietošanas iespējas. Izprast makroekonomiskās sakarības un tendences Latvijas ekonomikā.

Rezultāti

• Zināšanas – spēja parādīt vispusīgas zināšanas par pamatprincipiem un likumsakarībām mikroekonomikas un makroekonomikas līmenī; spēja izprast un orientēties dažādu pasaules ekonomisko skolu uzskatos, vispusīga svarīgāko tirgus ekonomikas zinātnisko un praktisko pamatprincipu un likumsakarību izpratne, spēja pamatoti un kritiski izvērtēt dažādus uzskatus atbilstoši Latvijas ekonomiskajai situācijai.
• Prasmes - apzināties teorētisko zināšanu praktiskās pielietošanas iespējas; veikt mikroekonomikas un makroekonomikas pamatproblēmu analīzi; plānot efektīvu ražošanas resursu izmantošanu atbilstoši resursu tirgus nosacījumiem, izdarīt patstāvīgus secinājumus par Latvijas ekonomiskās attīstības un izaugsmes iespējām.
• Kompetence – spēja pamatojoties uz plašām un vispusīgām teorētiskām zināšanām un likumsakarībām patstāvīgi iegūt, atlasīt, sistematizēt nepieciešamo informāciju, patstāvīgi analizēt un risināt problēmas, pieņemt argumentētus lēmumus; izstrādāt priekšlikumus.

Kursa plāns

1 Ekonomikas zinātne, metodes.
2 Pieprasījums, piedāvājums un tirgus būtība.
3 Pieprasījuma un piedāvājuma elastība.
4 Patērētāju motivācija tirgū.
5 Ražošana. Izmaksas un to analīze.
6 Ražošanas resursu tirgus.
7 Tirgus formas.
8 Valsts loma tirgus ekonomikā.
9 Makroekonomika. Makroekonomikas pamatrādītāji.
10 Kopējais pieprasījums un piedāvājums.
11 Inflācija.
12 Nodarbinātība un bezdarbs.
13 Monetārā politika. Bankas
14 Fiskālā politika. Nodokļu sistēma.
15 Ekonomiskā izaugsme.
16 Starptautiskās ekonomiskās attiecības.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studenti strādā semināra nodarbībās, izpildot problēmuzdevumus un testus. Raksta 2-4 kontroldarbus. Kārto rakstisko eksāmenu.

Mācību pamatliteratūra

1. Jaunzems A. Mikroekonomika: teorija un analīze. Ventspils: Ventspils augstskola, 2013. 899 lpp.
2. Šenfelde M. Makroekonomika. 4.izd. Rīga: RTU, 2012. 244 lpp.
3. Nešpors Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga: RTU, 2012. 254 lpp.
4. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi. Rīga: SIA „Izglītības soļi”, 2007. 454 lpp.

Papildliteratūra

1. Bikse V. Ekonomika un bankas. Rīga : Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību centrs, 2009. 225 lpp.
2. Kizika B., Tetere V. Ekonomikas teorija. Mācību palīglīdzeklis. LLU EF Ekonomikas kat., Jelgava, 2005, 2006. 54 lpp.
3. Olney M.L. Macroeconomics as a Second Language. Hoboken: John Wiley&Sons, Inc., 2011. 334 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
2. Latvija. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Rīga: LR Ekonomikas ministrija. ISSN 1407-4095.
3. Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.