Kursa kods Ekon2084

Kredītpunkti 2

Ekonomikas teorija

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareEkonomikas teorija

Kopējais stundu skaits kursā32

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums13.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Vineta Tetere

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss dod iespēju studentiem apgūt teorētiskos pamatprincipus un ekonomiskās likumsakarības, gan mikroekonomikas, gan makroekonomikas līmenī. Apzināties to praktiskās pielietošanas iespējas. Izprast makroekonomiskās sakarības un tendences Latvijas ekonomikā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par teorētiskiem pamatprincipiem un likumsakarībām mikroekonomikas un makroekonomikas līmenī; vispusīga svarīgāko tirgus ekonomikas zinātnisko un praktisko pamatprincipu un likumsakarību izpratne; prasmes – pamatojoties uz apgūtajām teorētiskajām zināšanām veikt praktisku mikroekonomikas un makroekonomikas pamatproblēmu analīzi; modelēt tirgus līdzsvara izmaiņas, analizēt patērētāja un ražotāja tirgus uzvedības motivāciju, prognozēt tirgus mehānisma darbību atkarībā no konkurences pakāpes tirgū; kompetences – spēja pamatojoties uz teorētiskām zināšanām un likumsakarībām patstāvīgi iegūt, atlasīt, sistematizēt nepieciešamo informāciju, patstāvīgi analizēt un risināt problēmas, pieņemt argumentētus lēmumus; uzklausīt un apspriest praktiskus risinājumus, izstrādāt priekšlikumus atbilstoši ekonomiskajai situācijai.

Kursa plāns

1 Ekonomikas jēdziens
2 Pieprasījums un piedāvājums
3 Pieprasījuma un piedāvājuma elastība
4 Patērētāju rīcība tirgū
5 Ražošana, izmaksas
6 Tirgus konkurences formas, to pazīmes
7 Ražošanas faktoru (resursu) tirgus
8 Makroekonomikas pamatrādītāji.Cenu indeksi
9 Kopējais pieprasījums un piedāvājums
10 Ekonomikas attīstības cikliskais raksturs
11 Nodarbinātība un bezdarbs
12 Inflācija
13 Nauda un banku sistēma
14 Fiskālā un monetārā politika
15 Valsts budžets un nodokļu politika
16 Starptautiskie ekonomiskie sakari

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā divi kontroldarbi; mājas darbs par patērētāju motivāciju tirgū un prezentācija Power Point versijā par kādu šobrīd aktuālu makroekonomikas problēmu. Noslēgumā eksāmens. Studentiem, kuri ieguvuši 70% no kopējā vērtējuma, iespēja saņemt akumulējošo eksāmenu.

Pamatliteratūra

1. Bikse V. Makroekonomika: teorija un politika, LiepU, 2015.269 lpp.
2. Williamson D. Stephen. Macroeconomics, 6th edition, published by Pearson Education 2018. 731 p.
3. Olney L. Martha. Macroeconomics a Second Language. Copyright 2011 John Wiley& Sons, Inc. 334 p.
4. Škapars R. Mikroekonomika: loģiskās shēmas. 2.izdevums, Rīga, 2008. 372 lpp.

Papildliteratūra

1. Šenfelde M. Makroekonomika. 5. izd. Rīga: RTU, 2014. 245 lpp.
2. Krūgmens P. Depresīvās ekonomikas atgriešanās un 2008. gada krīze. Jumava, 2010. 216 lpp.
3. Nešpors V. Mikroekonomikas teorijas pamati. RTU, 2015. 244 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.makroekonomika.lv
2. www.tradingeconomics.com
3. www.eurostat.com
4. www.doingbusiness.org

Piezīmes

Vispārizglītojošais kurss VMF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Veterinārmedicīna” studijās (arī angļu valodā).