Kursa kods Ekon2081

Kredītpunkti 2

Finanses un kredīts

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareFinanses un kredīts

Kopējais stundu skaits kursā32

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums09.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Raimonds Ķesteris-Mālkalns

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar Latvijas finanšu, budžeta, nodokļu sistēmām, to uzbūvi, regulēšanas mehānismiem, likumdošanas bāzi. Kursa laikā tiek apgūti finanšu tirgus darbības un uzraudzības principi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs: Zināšanas - par finanšu un kredīta teorētiskiem, praktiskiem, likumdošanas aspektiem un valsts finanšu sistēmas darbības principiem; Prasmes – spēja analītiski vērtēt valstī notiekošos finanšu un kreditēšanas procesus. Izprast un diskutēt par valsts budžeta izstrādi, nodokļu sistēmu un finanšu tirgu; Kompetence – patstāvīgi spriest, vērtēt un formulēt valstī notiekošos finanšu procesus esošajā ekonomiskajā situācijā.

Kursa plāns

1 Finanšu būtība, loma un funkcijas.
2 Finanšu politikas jēdziens un tās realizācijas instrumenti.
3 Valsts un privātā sektora finanšu mijiedarbība.
4 Finanšu ministrija, tās struktūra un funkcijas. Finanšu ministrijas nolikums.
5 Budžeta rašanās un nepieciešamība.
6 Budžeta funkcijas, veidošanas principi un periods.
7 Budžeta ieņēmumu un izdevumu struktūra.
8 Nodokļu būtība, nepieciešamība un funkcijas.
9 Nodokļu politika, tās realizācijas instrumenti un ietekmējošie faktori.
10 Nodokļu sistēmu reglamentējošā likumdošana.
11 Finanšu tirgus būtība un darbības pamatojums. Finanšu tirgus dalībnieki.
12 Latvijas finanšu tirgus uzraudzības un regulēšanas principi. Finanšu un kapitāla tirgus komisija.
13 Divlīmeņu banku sistēma Latvijā.
14 Starptautiskais valūtas tirgus (FOREX) un tā dalībnieki.
15 Finanšu instrumenti un vērtspapīri. Vērtspapīru tirgus būtība un funkcijas.
16 Vērtspapīru emisijas pamatojums – kapitāla piesaistīšana un investīcijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Tematiskie kontroldarbi - 3-5 testi semestra laikā. Referāta aizstāvēšana par kādu no dotajām tēmām.

Pamatliteratūra

1. Praude V. Finanšu instrumenti. (1. daļa) – Rīga: Burtene, 2009. – 446 lpp.
2. Andrejeva V., Ketners K. Valsts ieņēmumu teorijas pamati: Mācību grāmata. Rīga: RTU, 2007. 352 lpp.
3. Kavale L. Budžets un finanses: Mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 44 lpp.
4. Kudinska M. Kreditēšana. Rīga: Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību centrs, 2008. 128 lpp.

Papildliteratūra

1. Rubanovskis A. Starptautiskā ekonomika: valūtas tirgus. – Rīga: Ekonomikas un kultūras augstskola, 2004. 146 lpp.
2. Briede I. Banku finanšu pakalpojumi. Rīga, Biznesa augstskola Turība, 2004. 123 lpp.
3. Kutuzova O. Finanses un kredīts. Rīgas Biznesa augstskola Turība, 2004. 152 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005-. ISSN 1407-2505.
2. Žurnāls Latvijas Ekonomists. Rīga: SIA Masts, 2005-. ISSN 1025-8922.
3. Laikraksts Dienas Bizness: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Dienas Mediji, 2005-. ISSN 1407-2041.

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Komercdarbība un uzņēmumu vadība”, nozares teorētiskais pamatkurss.