Kursa kods Ekon2079

Kredītpunkti 2

Vienkāršā grāmatvedība

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaGrāmatvedības un uzskaites teorija32161627/09/2011Finanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Baiba Mistre

ekonomikas maģistrs

Papildliteratūra

1. Leibus I. Vienkāršā grāmatvedība iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem. Rīga: Izglītības soļi, 2003. 82 lpp.
2. Grāmatvedība. LR Normatīvie dokumenti. Abonentizdevums., 1995.
3. LR Nodokļu sistēma. 4. sējumos. LR Normatīvie dokumenti. Abonentizdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1995.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005- ISSN 1407-5709

Piezīmes

Nozares teorētiskais pamatkurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Komercdarbība un uzņēmuma vadība".

Kursa anotācija

Studenti apgūst grāmatvedības un nodokļu likumdošanu iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem - individuālajiem komersantiem, individuālo uzņēmumu, zemnieku saimniecību īpašniekiem un fiziskām personām, kuras nodarbojas ar saimniecisko darbību, iepazīstas ar grāmatvedības pamatprincipiem, uzskaites objektiem, novērtēšanas metodēm, ieņēmumu un izdevumu atspoguļošanu vienkāršā ieraksta grāmatvedībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – par grāmatvedības uzskaiti vienkāršā ieraksta sistēmā un nodokļu aprēķināšanu individuālā komersanta, zemnieku saimniecības un fizisko personu saimnieciskajā darbībā. Prasmes – prot orientēties LR grāmatvedības un nodokļu likumdošanā. Spēj aizpildīt biežāk lietotās dokumentu formas, sastādīt grāmatvedības reģistrus un nodokļu deklarācijas. Kompetence – tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes par grāmatvedības uzskaiti un nodokļu aprēķināšanu vienkāršā ieraksta sistēmā.

Kursa plāns

1 Vienkāršās grāmatvedības būtība, pielietojums un uzdevumi. Likumdošanas prasības grāmatvedībai.
2 Grāmatvedības dokumenti, reģistri un pārskati. Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite.
3 Nodokļu maksātāja pienākumi, tiesības un atbildība
4 Pašnodarbināto personu valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
5 Pievienotās vērtības nodoklis
6 Nekustamā īpašuma nodoklis
7 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
8 1.kontroldarbs - Grāmatvedības un nodokļu likumdošanas prasības vienkāršajai grāmatvedībai
9 Darba samaksa un sociālie maksājumi
10 Naudas līdzekļu uzskaite
11 Prasību un saistību uzskaite
12 Pamatlīdzekļu uzskaite.
13 Krājumu uzskaite
14 Saimnieciskās darbības izdevumu precizēšana.
15 2. kontroldarbs - Saimnieciskās darbības, līdzekļu un saistību uzskaite, darba samaksas aprēķins
16 Bilance un pašu kapitāla aprēķins.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Semestra laikā jābūt izpildītiem visiem praktisko darbu uzdevumiem, sekmīgi uzrakstītiem diviem kontroldarbiem. Iespējams iegūt automātisko zināšanu novērtējumu, ja ir izpildīti visi praktiskie darbi un kontroldarbu vidējais vērtējums nav zemāks par 7 (labi).

Pamatliteratūra

1. Leibus I. Vienkāršā grāmatvedība. LLU, 2002. 66 lpp.
2. Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010. 119 lpp.
3. Leibus I. Vienkāršā ieraksta grāmatvedība. Rīga: Izglītības soļi, 2006. 142 lpp.
4. Leibus I. Individuālā uzņēmēja grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2006. 192 lpp.