Kursa kods Ekon2069

Kredītpunkti 1

Tirgzinība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareTirgzinība

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Rosita Zvirgzdiņa

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt izpratni par tirgzinību nozīmi mūsdienu konkurences un globalizācijas apstākļos. Kursa laikā studenti apgūs zinības par pircējiem un viņu rīcību tirgū, motivāciju veikt pirkumu, par preci, tās īpašībām, cenu, kā arī par preču virzīšanu tirgū, metodēm, reklāmu un pārdošanas veicināšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par tirgzinības teorētiskajām nostādnēm un tām atbilstošiem jautājumā (uzdevumā) ietverto problēmu risinājuma praktiskajiem paņēmieniem.
• Prasmes - pielietot un analizēt elementu kompleksu un vadības sistēmu.
• Kompetence - tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes, lai radītu jaunas pieejas tirgzinības jautājumos.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mārketinga būtība, mērķi un veidi
2 Mārketinga vēsturiskā attīstība
3 Tirgus veidi, to nozīme mārketingā
4 Mārketinga darbības koncepcijas
5 Mārketinga iekšējā un ārējā vide
6 Mārketinga process, tā būtība un vadīšana
7 Tirgus informācija un mārketinga pētījumi
8 Patērētāju uzvedības modelis tirgū
9 Tirgus segmentāšana un mērķa tirgus noteikšana
10 Preces pozicionēšana
11 Mārketinga pasākumu komplekss
12 Mārketinga plāns
13 Mārketinga ētika
14 Starptautiskā mārketinga pamati
15 Mārketinga attīstības tendences
16 Elektroniskā komercija un mārketings

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa apguves laikā studentu zināšanu pārbaude tiek veikta ar kontroldarbu palīdzību. Kontroldarbos daļa jautājumu ir stāstījuma formā, daļa- testa veidā. Kursa noslēgumā, vērtējot studentu apgūtās zināšanas, tiek ņemts vērā visu kontroldarbu vērtējums.
Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Niedrītis J. Ē. Mārketings. 4. pārstrād. un papild. izd. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 487 lpp.
2. Dombrava E. Radošais mārketings. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 194 lpp.
3. Kotlers F. Mārketings no A līdz Z. Rīga: Jumava, 2007. 204 lpp.
4. Oļevskis G. Uzņēmējs un tirgus. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2007. 219 lpp.

Papildliteratūra

1. Kotlers F. Mārketinga pamati. Rīga: Jumava, 2006. 647 lpp.
2. Kadens R. Partizānu mārketinga tirgus izpēte. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2008. 251 lpp.
3. Armsa B. Vietējais mārketings. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 144 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041
3. The Economist: London: Economist Newspaper Ltd. ISSN 0013-0613. Pieejams arī: http://www.economist.com/?sa_campaign=econsubs/europe/subspage/imglink

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss LLU TF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātnes apakšprogrammā Uzņēmējdarbība agroservisā un nozares teorētiskais pamatkurss profesionālā bakalaura studiju programmā "Lauksaimniecības enerģētika".