Kursa kods Ekon2068

Kredītpunkti 2

Reklāmas veidošana

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareTirgzinība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.11.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Sandija Zēverte-Rivža

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas reklāmdarbībā – mārketinga komunikācijas stratēģijas izstrādē, reklāmas kampaņas plānošanā un realizācijā. Studenti tiek iepazīstināti ar reklāmas nozares aktualitātēm, LR reglamentējošo tiesisko bāzi, reklāmas veidošanas un efektivitātes nodrošināšanas pamatprincipiem, tās psiholoģiskās iedarbības īpatnībām un saikni ar sociālajiem procesiem sabiedrībā, kā arī ar reklāmas kampaņas plānošanu, administrēšanu un reklāmas ietekmes novērtējumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – par reklāmas attīstības vēsturi, reklāmdarbību reglamentējošo likumdošanu, reklāmas mērķiem un līdzekļiem. Veidota izpratne par mārketinga komunikācijas metodēm un to izmantošanu praktiskajā mārketingā. Zināšanas par pircēju motīviem un mērķa auditorijas noteikšanu, reklāmas ziņojuma un kompozīcijas izveidi, reklāmas izvietošanu un reklāmas kampaņas plānošanu. Prasmes – Izveidot reklāmas kampaņu, kas ietver mērķa auditorijas noteikšanu, piemērota reklāmas ziņojuma sastādīšanu, reklāmas kompozīcijas izveidošanu, vizuālo un verbālo līdzekļu pielietošanu, reklāmas kampaņas budžeta plānošanu. Kā arī spēja pielietot integrēto mārketinga komunikāciju un netradicionālo mārketinga komunikāciju. Kompetence – Tiek iegūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes reklāmas veidošanā, kas pēc studiju kursa noslēguma ļauj pilnvērtīgi un efektīvi veidot un plānot reklāmas kampaņu, kā arī izvērtēt un analizēt reklāmas ziņojumu un izvēlēto vizuālo un verbālo līdzekļu lietojumu reklāmās.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Reklāmas loma mārketinga komunikāciju sistēmā
2 Reklāmas tirgus attīstība
3 Reklāmas būtība, funkcijas, klasifikācija
4 Reklāmdarbību reglamentējošā tiesiskā bāze
5 Pircēju vajadzības un motivācija
6 Reklāmas mērķa auditorijas noteikšana
7 Reklāmas kampaņas stratēģijas izvēle un izmaksu plānošana
8 Reklāmas ziņojuma un reklāmas saukļa veidošana
9 Reklāmas kompozīcijas veidošanas principi
10 Vizuālo elementu veidi un saturs
11 Verbālo elementu nozīme un noformēšana
12 Personāžu izvēle un nozīme reklāmas efektivitātes paaugstināšanā
13 Uzmanības piesaistes un vadīšanas līdzekļi reklāmā
14 Integrētā mārketinga komunikācija
15 Reklāmas efektivitātes un ietekmes uz patērētājiem novērtēšana
16 Reklāmas tirgus inovācijas, netradicionālu reklāmas kampaņu veidošana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentam jāpiedalās lekcijās un semināra nodarbībās, semināra nodarbībās aktīvi jāiesaistās darba grupās, veicot docētāja sagatavotus uzdevumus un prezentējot grupas darba rezultātus. Kurss noslēdzas ar ieskaiti ar atzīmi, kurā jāatbild uz jautājumiem par reklāmas paraugu vizuālā un verbālā noformējuma elementiem.

Pamatliteratūra

1. Denisons D. Ievads reklāmā. Rīga: Kamene, 2000. 94 lpp.
2. Praude V., Šalkovska J. Mārketinga komunikācijas. 1.sējums. Rīga: Vaidelote, 2005. 484.lpp.
3. Praude V., Šalkovska J. Mārketinga komunikācijas. 2.sējums. Rīga: Vaidelote, 2006. 453.lpp.
4. Veide M. Reklāmas psiholoģija. Rīga: Jumava, 2006. 247 lpp.

Papildliteratūra

1. Kotler P., Armstrong G., Cunningham P. H. Principles of marketing. Scarborough, Ontario: Prentice Hall Canada, 1999. 803 lpp.
2. Ценев В. Психология рекламы. Москва: Бератор, 2003. 200 c.
3. Belch G., Belch M. Advertising and Promotion An Integrated Marketing Communications Perspective. 7th ed. McGraw-Hill Irwin, 2007. 820 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. European Journal of Marketing Published by Emerald Insight. ISSN: 0309-0566.
2. Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
3. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss ESAF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Komercdarbība un uzņēmuma vadība" un brīvās izvēles studiju kurss pārējām LLU studiju programmām.