Kursa kods Ekon2041

Kredītpunkti 1.50

Grāmatvedība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareGrāmatvedības un uzskaites teorija

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums30.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Anna Jesemčika

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz pamatzināšanas par grāmatvedības sistēmu Latvijā, uzskaites darbības jomām, principiem un metodēm, uzskaites objektiem un uzskaites objektu atspoguļošanu grāmatvedībā divkāršā ieraksta sistēmā, grāmatvedības gada pārskata saturu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – par grāmatvedības vēsturi un jaunākajām tendencēm. Veidota izpratne par grāmatvedības metodoloģiju. Prasmes – prot pielietot grāmatvedības metodes uzņēmumos, definēt uzņēmuma iekšējās kontroles mūsdienu formas un veikt šo formu pielietošanu. Spēj ievērot grāmatvedības noteikumus. Kompetence – patstāvīgi formulēt grāmatvedības ieviešanas nepieciešamību uzņēmumā, vadoties no iekšējās kontroles nozīmes un organizācijas mūsdienu izpratnē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads grāmatvedibā. Pamatdefinīcijas. Grāmatvedības koncepcijas. Grāmatvedības būtība, uzdevumi.
2 Grāmatvedības priekšmets un metodes. Grāmatvedības uzskaites objekti. Grāmatvedības metodes elementi.
3 Finanšu un vadības grāmatvedības priekšmets. Labākā grāmatvedības prakse.
4 Grāmatvedības (bilances) vienādojums. Bilances jēdziens un uzbūve. Biznesa vienādojums (iegūtā peļņa).
5 Grāmatvedības konti un to vispārējā uzbūve. Bilances kontu uzbūve. Operāciju kontu uzbūve.
6 Uzskaite reģistros un divkāršā ieraksta sistēma. Sintētiskie un analītiskie konti. Saimniecisko operāciju reģistrēšana.
7 Dokumenta jēdziens un nozīme. Dokumentiem izvirzītās prasības. Dokumentu klasifikācija.
8 Grāmatvedības reģistru jēdziens. Kļūdu labošana grāmatvedības dokumentos un reģistros.
9 Grāmatvedības darba organizācija uzņēmumā. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite.
10 Apgrozāmo līdzekļu uzskaite. Krājumu uzskaite. Prasību uzskaite. Naudas uzskaite.
11 Pamatkapitāla un rezervju uzskaite. Uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite.
12 No pārbaudes bilances līdz finanšu pārskatiem.
13 Inventarizācija uzņēmuma līdzekļiem un norēķiniem ar citām firmām.
14 Nesadalītās peļņas vai nesegto zaudējumu aprēķins.
15 Naudas plūsmas pārskats. Finanšu pārskata pielikums.
16 Gada pārskata sastādīšana, apstiprināšana un iesniegšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Akumulējoša ieskaite veidojas no semestra laikā trīs sekmīgi nokārtotiem kontroldarbiem, praktisko darbu uzdevumu izpildes vērtējuma. Neieskaitītu kontroldarbu gadījumā ieskaites kārtošana atļauta vienu reizi rakstiski par studiju kursā apgūtajiem teorētiskajiem jautājumiem un praktiskajiem uzdevumiem.

Pamatliteratūra

1. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Grāmatvedības pamati: mācību grāmata. Rīga, Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 2009. 100 lpp.
2. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Finanšu grāmatvedība. Mācību grāmata. Rīga: Izglītības soļi, 2009. 252 lpp.
3. Likums "Par grāmatvedību" [tiešsaiste]. Pieņemts 14.10.1992. Stājas spēkā 01.01.1993. Ar grozījumiem. [Skatīts 9.11.2010.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=66460
4. Likums "Par uzņēmumu gada pārskatiem"[tiešsaiste]. Pieņemts 14.10.1992. Stājas spēkā 01.01.1993. Ar grozījumiem. [Skatīts 9.11.2010.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.p

Papildliteratūra

1. Ludboržs A. Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā. Lietišķās informācijas dienests. Rīga: 2003. 282 lpp.
2. Mālderis G. Revīzija, Audits un Grāmatvedība. Revīzija. Audits. 3. papild.izdev. un CD formāta normatīvie dokumenti. Rīga: Lietišķās Apmācības Centrs, 2008.136 lpp.
3. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Apgāds “Jumava”, 2007. 266 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005- ISSN 1407-5709
2. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts, 2005-. ISSN 1025-8922.
3. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391.

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss Meža fakultātes Mežinženieru profesionālās augstākās izglītības programmā (B daļa).