Kursa kods Ekon1023

Kredītpunkti 2

Mikroekonomika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareMikroekonomika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.06.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Baiba Kizika

Mg. oec.

Aizstātais kurss

Ekon1024 [GEKO1024] Mikroekonomika

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar mikro līmeņa ekonomisko problēmu analīzi. Dod priekšstatu par mājsaimniecību patēriņa teoriju, tirgus likumsakarībām un ražotāja motivāciju. Aptver dažādu konkurences veidu likumsakarības. Veicina izpratni par resursu efektīvu izmantošanu un resursu tirgus nosacījumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas.
Izprot mikroekonomikas pamatproblēmas resursu ierobežotības apstākļos. Zināšanas par ražošanas izmaksu veidošanos un uzņēmuma darbību. Spēj parādīt izpratni par uzņēmumu darbību un lēmumu pieņemšanu dažādos tirgus konkurences apstākļos. Kontroldarbs.
Prasmes.
Spēj novērtēt tirgus situāciju un pieprasījuma, piedāvājuma ārpuscenu faktoru ietekmi uz tirgus līdzsvaru. Spēj veikt ražošanas izmaksas, ieņēmumu un peļņas ekonomisko izvērtējumu. Kontroldarbs. Spēj plānot uzdotos uzdevumus noteiktos termiņos, iesaistīties un uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem un to analīzi.
Kompetences.
Spēj patstāvīgi formulēt un analizēt mikroekonomikas likumsakarības. Pamatot lēmumus, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi. Spēj novērtēt resursu izmantošanas ekonomisko izdevīgumu uzņēmumā un patērētāja rīcību ierobežotības apstākļos. Diskusijas. Grupu darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ekonomikas pamatjautājumi un pamatproblēmas 5h (lekcijas 2h, praktiskie darbi 3h)
2. Tirgus: pieprasījums un piedāvājums – 3h (lekcijas 3h)
3. Tirgus līdzsvara noteikšana – 5h (lekcijas 2h, praktiskie darbi 3h)
4. 1.kontroldarbs 1h
5. Elastības būtība un veidi – 3h (lekcija 1h, praktiskie darbi 2h)
6. Patēriņa teorija – vajadzības - 2h (lekcijas 1h, praktiskie darbi 1h)
7. Ražošana - 2h (lekcijas 2h)
8. Ražošanas izmaksu klasifikācija - 7h ( lekcijas 3h, praktiskie darbi 4h)
9. Pilnīgs un nepilnīgs tirgus - 3h (lekcijas 2h, praktiskie darbi 1h)

10. 2.kontroldarbs 1h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi, tam paredzētajā laikā. Līdzdalība praktiskajās nodarbības un piedalīšanās diskusijās un grupu darbā. Noslēgumā eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Filma par ekonomikas pamatproblēmu – resursu ierobežotību. Tirgus līdzsvara izmaiņu izpratne, pieprasījumu un piedāvājumu ārpuscenu faktoru analīze. Ražošanas izmaksu, ienākumu un peļņas/zaudējumu patstāvīgi aprēķini.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

2 kontroldarbi - katrs 20%. Eksāmens 60%.

Pamatliteratūra

1. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi: Mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2007., 454 lpp.
2. Dzelmīte M., Volodina M. Mikroekonomika. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004., 241 lpp.

3. Nešpors V. Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga, RTU, 2015., 244 lpp.

Papildliteratūra

1. Gods U. Mikroekonomika. Rīga, Biznesa augstskola Turība, 2008., 432 lpp.

2. Plotkāns A. Cita ekonomika. Rīga, SIA Dienas Grāmata, 2010., 190 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Forbes. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018
3. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
4. Uzņēmumu datu bāzes [tiešsaiste] Pieejams: www.lursoft.lv
5. Ekonomikas ministrijas mājas lapa [tiešsaiste] Pieejams: www.em.gov.lv
6. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājas lapa [tiešsaiste] Pieejams:www.liaa.lv

7. Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa [tiešsaiste] Pieejams:www.csb.lv

Piezīmes

Vispārizglītojošais studiju kurss ESAF 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai Komerczinības