Kursa kods Ekon1023

Kredītpunkti 2

Mikroekonomika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareMikroekonomika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums27.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Baiba Kizika

Mg. oec.

Aizstātais kurss

Ekon1024 [GEKO1024] Mikroekonomika

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar mikro līmeņa ekonomisko problēmu analīzi. Dod priekšstatu par mājsaimniecību patēriņa teoriju, tirgus likumsakarībām un ražotāja motivāciju. Aptver dažādu konkurences veidu likumsakarības. Veicina izpratni par resursu efektīvu izmantošanu un resursu tirgus nosacījumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – spēj parādīt vispusīgas zināšanas par mājsaimniecību patēriņa teoriju, tirgus likumsakarībām un ražotāja motivāciju. Aptver dažādu konkurences veidu likumsakarības. Veicina izpratni par resursu efektīvu izmantošanu un resursu tirgus nosacījumiem. Prasmes – spēj izprast un analizēt radušos tirgus situāciju, veikt uzņēmuma izmaksu analīzi un plānot resursu piesaisti ražošanas procesā. Izvērtēt būtiskākos uzņēmuma preču / pakalpojumu tirgu ietekmējošos faktorus. Kompetences – spēja pamatojoties uz teorētiskām likumsakarībām, atlasīt nepieciešamo informāciju un patstāvīgi analizēt uzņēmuma ekonomiskās darbības rezultātus; uzklausīt un apspriest praktiskus risinājumus, pieņemt lēmumus atbilstoši ekonomiskajai situācijai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ekonomikas pamatjautājumi un pamatproblēmas.
2 Tirgus: pieprasījums, piedāvājums un to ārpuscenu faktori.
3 Tirgus līdzsvara modelēšana. Pieprasījuma piedāvājuma elastība.
4 Patēriņa teorija - vajadzības, to klasifikācija, patērētāja līdzsvara nosacījumi.
5 Derīguma teorija.
6 Ražošana, ražošanas optimizācija, vidējo un robežproduktu aprēķināšana.
7 Ražošanas izmaksu klasifikācija.Izmaksu praktiskie aprēķini.
8 Tirgus konkurences formas, to pazīmes.
9 Perfektā konkurence un monopola tirgus.
10 Monopolistiskā konkurence un oligopola tirgus.
11 Ražošanas resursu tirgus specifiskās iezīmes. Dabas resursi.
12 Ražošanas faktori - darbs, kapitāls, uzņēmējspējas.
13 Studentu mājas darbu prezentācijas
14 Studentu mājas darbu prezentācijas
15 Studentu mājas darbu prezentācijas
16 Studentu mājas darbu prezentācijas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklētas visas nodarbības, sekmīgi nostrādāti praktiskie darbi. 2 mājas darbi. Rakstisks eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi: Mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2007., 454 lpp.
2. Dzelmīte M., Volodina M. Mikroekonomika. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004., 241 lpp.
3. Nešpors V. Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga, RTU, 2015., 244 lpp.

Papildliteratūra

1. Gods U. Mikroekonomika. Rīga, Biznesa augstskola Turība, 2008., 432 lpp.
2. Plotkāns A. Cita ekonomika. Rīga, SIA Dienas Grāmata, 2010., 190 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Forbes. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018
3. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.

Piezīmes

Vispārizglītojošais studiju kurss ESAF 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Komerczinības”.