Kursa kods Ekon1013

Kredītpunkti 3

Mikroekonomika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareMikroekonomika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums30.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Zane Vītoliņa

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar pirmā līmeņa ekonomisko analīzi. Dod priekšstatu par ekonomikas būtību un tirgus likumsakarībām. Analizēt ražotāja tirgus uzvedības motivāciju; ekonomiskās likumsakarības un tirgus mehānisma darbību atkarībā no konkurences pakāpes tirgū. Veicina izpratni par resursu efektīvu izmantošanu un resursu tirgus nosacījumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - apgūta mikroekonomikas apakšnozares teorētiskās bāzes, spēja izprast un orientēties dažādu pasaules ekonomisko skolu uzskatos un zinātnes sasniegumos. Vispusīga svarīgāko tirgus ekonomikas zinātnisko un praktisko pamatprincipu un likumsakarību izpratne. Prasmes - pamatojoties uz apgūtajām teorētiskajām zināšanām veikt praktisku mikroekonomikas līmeņa analīzi, spēj izdarīt patstāvīgus secinājumus un priekšlikums; modelēt tirgus līdzsvara izmaiņas, analizēt patērētāja tirgus uzvedības motivāciju. Kompetence - spēja pamatojoties uz teorētiskām likumsakarībām, patstāvīgi atlasīt, sistematizēt nepieciešamo informāciju un patstāvīgi analizēt uzņēmuma ekonomiskās darbības rezultātus; uzklausīt un apspriest praktiskus risinājumus, pieņemt lēmumus un izstrādāt priekšlikumus atbilstoši ekonomiskajai situācijai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ekonomikas jēdziens un pamatproblēma
2 Ekonomiskās sistēmas
3 Pieprasījums, tā ārpuscenu faktori
4 Piedāvājums un ārpuscenu faktori
5 Tirgus līdzsvars, to ietekmējošie faktori
6 Pieprasījuma un piedāvājuma elastība.
7 Mājsaimniecību patēriņa teorija
8 Ražošanas jēdziens un funkcija
9 Ražošanas izmaksu teorija
10 Pilnīgas konkurences tirgus: līdzsvars, cena, peļņas maksimizācija
11 Nepilnīgā konkurence. monopols: līdzsvars, cenas, peļņas maksimizācija.
12 Monopolistiskā konkurence.
13 Oligopola tirgus
14 Ražošanas faktoru (resursu) tirgus. Darba tirgus
15 Kapitāla un zemes tirgus
16 Uzņēmējspēju tirgus. Informācijas tirgus.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmena vērtējumu students iegūst, ja sekmīgi uzrakstīti trīs kontroldarbi un izpildīti patstāvīgie darbi. 1.kontoldarbs: ievads ekonomikā, ekonomiskās sistēmas, pieprasījums, piedāvājums tirgus. 2. kontroldarbs. elastība, derīguma teorija, ražošana, ražošanas izmaksas, 3.kontoldarbs: tirgus formas, to pazīmes. Patstāvīgie darbi – izpētīt ekonomisko sistēmu, izvērtēt Latvijas nozīmīgākos resursus, analizēt lauksaimniecības preces vai pakalpojuma ārpuscenu faktoru ietekmi, analizēt pastāvīgās un mainīgās izmaksas un to ietekmi uz cenas noteikšanas politiku, izvērtēt piemērotāko tirgus formu konkrētam uzņēmumam.

Pamatliteratūra

1. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi. Mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2007. 454 lpp.
2. Dzelmīte M., Volodina M. Mikroekonomika. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004. 241 lpp.
3. Gods U. Mikroekonomika. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 452 lpp.
4. Nešpors V. Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga: RTU, 2010. 254 lpp.

Papildliteratūra

1. Kizika B., Tetere V. Ekonomikas teorija: Lekciju konspekts. Mācību palīglīdzeklis. Jelgava: LLU, 2006. 56 lpp.
2. Lībermanis G. Tirgus, cena, konkurence / 4. pārstr. un papild. izd. Rīga: SIA Jumis, 2007. 216 lpp.
3. Lībermanis G. Ceļvedis ekonomikas teorijā: Ekonomiskās uzvedības (rīcības) motivācijas mehānisma pamati. Rīga: BKI, 2006. 103 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
3. The Economist: London: Economist Newspaper Ltd. ISSN 0013-0613. Pieejams arī: http://www.economist.com/?sa_campaign=econsubs/europe/subspage/imglink.

Piezīmes

Obligātais kurss LF 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Lauksaimniecība” nepilna laika studijās un LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Lauksaimniecība” pilna un nepilna laika studijās.