Kursa kods Ekon1002

Kredītpunkti 1.50

Ekonomikas teorija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaEkonomikas teorija2416808/11/2011Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Aija Eglīte

Ekonomikas doktors

author doc.

Zane Vītoliņa

Ekonomikas doktors reģionālajā ekonomikā

Papildliteratūra

1. Lībermanis G. Tirgus ekonomikas pamati un Latvija ceļā uz Eiropas Savienību 1.; 2.daļa. Rīga: Kamene, 2001, 381 lpp.
2. Kizika B., Tetere V. Ekonomikas teorija. Jelgava, 2005, 56 lpp.
3. Gods U. Makroekonomika. Rīga: Turības mācību centrs, 2002, 351 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
2. Latvija. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Rīga: LR Ekonomikas ministrija. ISSN 1407-4095.
3. Lietišķā Diena: LD. Rīga: Laikraksts Diena. ISSN 1691-3493.

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts pilna un nepilna laika bakalauru studiju programmās un profesionālās izglītības bakalaura studiju programmās TF, PTF, MF, VBF, LF.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis - apgūstot teorētiskos pamatprincipus un ekonomiskās likumsakarības, gan mikroekonomikas, gan makroekonomikas līmenī, apzināties to praktiskās pielietošanas iespējas. Izprast makroekonomiskās sakarības un tendences Latvijas ekonomikā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – spēja parādīt vispusīgas zināšanas par pamatprincipiem un likumsakarībām mikroekonomikas un makroekonomikas līmenī; spēja izprast un orientēties dažādu pasaules ekonomisko skolu uzskatos, vispusīga svarīgāko tirgus ekonomikas zinātnisko un praktisko pamatprincipu un likumsakarību izpratne, spēja pamatoti un kritiski izvērtēt dažādus uzskatus atbilstoši Latvijas ekonomiskajai situācijai. Prasmes - apzināties teorētisko zināšanu praktiskās pielietošanas iespējas; veikt mikroekonomikas un makroekonomikas pamatproblēmu analīzi; plānot efektīvu ražošanas resursu izmantošanu atbilstoši resursu tirgus nosacījumiem, izdarīt patstāvīgus secinājumus par Latvijas ekonomiskās attīstības un izaugsmes iespējām. Kompetence – spēja pamatojoties uz plašām un vispusīgām teorētiskām zināšanām un likumsakarībām patstāvīgi iegūt, atlasīt, sistematizēt nepieciešamo informāciju, patstāvīgi analizēt un risināt problēmas, pieņemt argumentētus lēmumus; izstrādāt priekšlikumus.

Kursa plāns

1 Ekonomikas veidi un sistēmas
2 Pieprasījums un piedāvājums, to ietekmējošie faktori
3 Elastība un tās veidi
4 Patērētāja rīcība tirgū
5 Ražošana un tās izmaksas
6 Tirgus veidi atkarībā no dalībnieku skaita
7 Ekonomiskā attīstība un izaugsme
8 IKP aprēķināšana
9 Makroekonomiskais līdzsvars
10 Nodarbinātība un bezdarbs
11 Cenu līmenis, inflācija
12 Banku sistēma
13 Monetārā politika
14 Fiskālā politika
15 Starptautiskā tirdzniecība
16 Starptautiskās institūcijas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti divi kontroldarbi, uzrakstīts patstāvīgais darbs par aktuālu makroekonomisku problēmu.

Pamatliteratūra

1. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi. Rīga: Izglītības soļi, 2007. 454 lpp.
2. Bikse V. Ekonomika un bankas. Rīga: Latvijas Komercbanku asociācija, Konsultāciju un mācību centrs, 2009. 225 lpp.
3. Škapars R. Mikroekonomika. Loģiskās shēmas. Rīga: Ekonomisko pētījumu un biznesa izglītības institūts, 2007.370 lpp.
4. Volodina M., Dzelmīte M. Mikroekonomika. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2005. 240 lpp.