Kursa kods Ekon1001

Kredītpunkti 3

Ekonomikas teorija

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareEkonomikas teorija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums13.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author

Veronika Buģina

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis - apgūstot teorētiskos pamatprincipus un ekonomiskās likumsakarības, gan mikroekonomikas, gan makroekonomikas līmenī, apzināties to praktiskās pielietošanas iespējas. Izprast makroekonomiskās sakarības un tendences Latvijas ekonomikā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – spēja parādīt vispusīgas zināšanas par pamatprincipiem un likumsakarībām mikroekonomikas un makroekonomikas līmenī; spēja izprast un orientēties dažādu pasaules ekonomisko skolu uzskatos, vispusīga svarīgāko tirgus ekonomikas zinātnisko un praktisko pamatprincipu un likumsakarību izpratne, spēja pamatoti un kritiski izvērtēt dažādus uzskatus atbilstoši Latvijas ekonomiskajai situācijai.
• Prasmes - apzināties teorētisko zināšanu praktiskās pielietošanas iespējas; veikt mikroekonomikas un makroekonomikas pamatproblēmu analīzi; plānot efektīvu ražošanas resursu izmantošanu atbilstoši resursu tirgus nosacījumiem, izdarīt patstāvīgus secinājumus par Latvijas ekonomiskās attīstības un izaugsmes iespējām.
• Kompetence – spēja pamatojoties uz plašām un vispusīgām teorētiskām zināšanām un likumsakarībām patstāvīgi iegūt, atlasīt, sistematizēt nepieciešamo informāciju, patstāvīgi analizēt un risināt problēmas, pieņemt argumentētus lēmumus; izstrādāt priekšlikumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ekonomikas jēdziens.
2 Pieprasījums un piedāvājums, tā elastība.
3 Patērētāja rīcība tirgū.
4 Ražošana, izmaksas.
5 Pilnīgas konkurences tirgus: cena, peļņas maksimizācija.
6 Tīrais monopols: līdzsvars, cenas, peļņas maksimizācija.
7 Monopolu konkurence. Oligopola tirgus.
8 Ražošanas faktoru (resursu) tirgus: darba, zemes un kapitāla tirgus.
9 Makroekonomikas pamatrādītāji. Cenu indeksi.
10 Ekonomikas attīstības cikliskais raksturs.
11 Bezdarbs, tā veidi un bezdarba ekonomiskās sekas.
12 Inflācija un stagflācija.
13 Komercbanku darbība un kredīts.
14 Centrālā banka un naudas piedāvājuma regulēšana. Fiskālā un monetārā politika.
15 Maksājumu bilance un tās sastāvdaļas. IS – LM modelis.
16 Valsts loma ekonomikā. Ekonomikas izaugsme.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt uzrakstītiem 2 teorijas kontroldarbiem, nostrādātām visām praktisko darbu nodarbībām, kuru laikā gan individuāli, gan darba grupās tiek risināti problēmuzdevumi. Apmeklēt 80% lekcijas un praktiskās nodarbības, noslēgumā eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Jaunzems A. Mikroekonomika: teorija un analīze. Ventspils: Ventspils augstskola, 2013. 899 lpp.
2. Šenfelde M. Makroekonomika. 4.izd. Rīga: RTU, 2012. 244 lpp.
3. Nešpors Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga: RTU, 2012. 254 lpp.
4. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi. Rīga: SIA „Izglītības soļi”, 2007. 454 lpp.

Papildliteratūra

1. Gods U. Mikroekonomika. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 432 lpp.
2. Bikse V. Ekonomika un bankas. Rīga:Latvijas Komercbanku asociācija, Konsultāciju un mācību centrs, 2009. 225 lpp.
3. Olney M.L. Macroeconomics as a Second Language. Hoboken: John Wiley&Sons, Inc., 2011. 334 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
2. Latvija. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Rīga: LR Ekonomikas ministrija. ISSN 1407-4095.
3. Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.

Piezīmes

Nozares teorētiskais kurss LLU PTF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība” studentiem.