Kursa kods EkonD121

Kredītpunkti 4

Ekonomisko procesu datormodelēšana

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaEkonometrija646417/01/2012Datoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Pēteris Rivža

Inženierzinātņu habilitētais doktors

Papildliteratūra

1. Decision Making with the Analytic Network Process: Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks, with Luis G. Vargas, Springer, 2006
2. Decision Making for Leaders Vol. II of the AHP Series Thomas L. Saaty, 315 pp., RWS Publ., 2001 (new ed.).
3. В.П.Дьяконов. MATLAB 6/6.1/6.5 + Simulink 4/5. Основы применения. Полное руководство пользователя. СОЛОН-Пресс, 2004.
4. Дж.Дэбни, Т.Харман. Simulink 4. Секреты мастерства. Бином. Лаборатория базовых знаний. 2003.
5. Modeling Dynamic Biological Systems. B.Hannon, M.Ruth, Springer , New York, 2008, 395 pp.
6. Whitten J. Systems Analysis and Design Methods. McGraw-Hill/Irwin, 2005, 768 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. European Journal of Operational Research,, ISSN: 0377-2217, Co-ordinating Editor: R. Slowinski.
2. Journal of Economic Dynamics and Control, ISSN: 0165-1889, Editors: J. Bullard, C. Chiarella, H. Dawid, C. Hommes, P. Klein, C. Otrok.
3. Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems, ISSN: 1387-3954, Published By: Taylor & Francis

Piezīmes

Doktoranta patstāvīgais darbs, kas tiek veikts saskaņā ar zinātniskā vadītāja uzstādītajām prasībām.

Kursa anotācija

Kursa ietvaros doktoranti apgūst vairākas ekonomisko procesu modelēšanas metodes: lineārā optimizācija, diskrētā optimizācija, nelineārā optimizācija, dinamiskā modelēšana, masu apkalpošanas sistēmu modelēšana, lēmumu pieņemšanas metodes. Studiju kurss orientēts uz modelēšanas metožu izvēles principu apgūšanu un metožu salīdzināšanu. Metožu apgūšanai pielietos reālos piemērus saistītos ar ekonomiku, marketingu, bioloģiju, ekoloģiju, lauksamniecību un mežsaimniecību. Modeļu veidošanai tiek izmantotas vairākas datorprogrammas: MS Excel, QSB+, Powersim Studio, Matlab un Simulink.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa apguves rezultātā doktoranti iegūst zināšanas par sociāli- ekonomisko sistēmu analīzes un modelēšanas attīstības tendencēm gan teorētiskajā, gan pielietojumu līmenī; prasmes analizēt pētījumos iegūtos datus, izvēlēties atbilstošas datu apstrādes metodes un modeļus; kompetences patstāvīgi pielietot sociāli –ekonomisko sistēmu analīzes un modelēšanas metodes konkrētu uzdevumu risināšanā, tajā skaitā ar promocijas darba tēmu tieši vai netieši saistītos uzdevumos.

Kursa plāns

1 Sistēmiskas domāšanas pamatelementi.
2 Sistēmu modelēšanas pamatprincipi.
3 Sistēmu modeļu izveidošanas
4 Ekonomisko sistēmu modeļi un to klasifikācija.
5 Lineārās optimizācijas uzdevumi
6 Klasiskais transporta uzdevums.
7 Citi optimizācijas uzdevumi.
8 Sarežģītu dinamisko modeļu sastādīšana.
9 Vispārējās sistēmu struktūras un uzvedības, to modelēšana.
10 Sistēmu arhetipi.
11 Dinamiskie modeļi bioloģijā, ekoloģijā un mežsaimniecība.
12 Dinamisko modeļu veidošanas vides Matlab, Simulink, Extend, u.c..
13 Riska analīze un tās uzdevumi. Riska analīze uzņēmējdarbībā.
14 Ekonomikas procesu prognozēšana. Laika rindu analīze.
15 Kvantitatīvo metožu izvēle ekonomiskos pētījumos.
16 Lēmumu pieņemšanas metodes un to klasifikācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un aizstāvēti mājas darbi. Izstrādāts un prezentēts patstāvīgais darbs.

Pamatliteratūra

1. Bandeviča L. Matemātiskā modelēšana ekonomikā un menedžmentā (Teorija un prakse): Mācību grāmata augstskolām. - 3.izd. (pārstrādāts un papildināts).- R.: SIA Izglītības soļi, 2009.- 443 lpp.
2. Kļaviņš D. Optimizācijas metodes ekonomikā I,II.-R.,Datorzinību centrs, 2000., 230 lpp.
3. Merkurjevs J., Merkurjeva G., Pečerska J., Tolujevs J. Sistēmu imitācijas modelēšanas tehnoloģijas. RTU, 2008. 167 lpp.
4. Anderson D. R., Sweeney D. J., Williams T. A. Quantitative Methods for Business.– Thomson Publishing, .(10th ed.) , 2006. – 850 pp.
5. Hillier F. S., Lieberman G. I. Introduction to Operations Research. - New York: Mc Graw-Hill Publishing Company, (9th. ed.), 2010. – 955 pp.