Kursa kods EkonD115

Kredītpunkti 10

Pētījumu virziena speckurss

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbība64244026/02/2019Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Modrīte Pelše

Ekonomikas doktors

author vad.pētn.

Irina Pilvere

Ekonomikas doktors

author prof. (Emeritus)

Vulfs Kozlinskis

Ekonomikas habilitētais doktors

Papildliteratūra

1. Aczel A.D., Sounderpandian J. (2006) Complete Business Statistics. – Boston University University of Wisconsin–Parkside, 6th edition, 1056 p. (ISBN: 0070620164).
2. Collis J., Hussey R. (2009) Business Research. A Practical Guide for Undergraduate& Postgraduate Students, ISBN-13:978-1-4039-9247-5, London, p.376.
3. Ghauri P., Gronhaug K. (2010) Research methods in Business studies, 4th edition. Prentice Hall, p.288.

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.sims.berkley.edu
2. www.zinatne.lv
3. www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Report

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir padziļināt doktorantu zināšanas par tāda promocijas darba teorētiskās daļas veidošanu, kurš ietvertu analītiski kritisku literatūras apskatu, pamatotas zinātniskās diskusijas elementus, ar darba tēmu saistīto pētījumu metodikas analīzi, promocijas darba tiesiskā un institucionālā ietvara padziļinātu analīzi.
Sagaidāmais rezultāts ir kvalitatīva promocija darba teorētiskās daļas 1.varianta izstrāde un sekmīga aprobācija semināru nodarbībās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām doktorantam būs
• zināšanas par to, kā analītiski kritiski apkopot, novērtēt izpētīto literatūru, citu autoru izmantoto metodiku un promocijas darba tēmas tiesiskā un institucionālā ietvara padziļinātu analīzi;
• prasmes kvalitatīvi izstrādāt promocijas darba teorētiskās, tiesiskās un institucionālās daļas pirmo variantu, kas saturētu zinātniskās diskusijas elementus un sekmīgi to prezentēt eksāmena komisijai;
• kompetence apkopot, analizēt, sistematizēt un izvērtēt pieejamo zinātnisko informāciju par pētāmo tēmu un to prezentēt.

Kursa plāns

1 Analītiski kritiskās literatūras apskata izveide (lekcijas)
2 Institucionālās sistēmas un normatīvo aktu apraksts Agrārās/Reģionālās ekonomikas likumdošanā (lekcijas)
3 Pētījumu metodikas apraksts promocijas darbā (lekcijas)
4 Jaunākās teorijas ekonoimkā (lekcijas)
5 Institucionālās sistēmas un normatīvo aktu apraksts Reģionālās ekonomikas likumdošanā (praktiskie darbi)
6 Institucionālās sistēmas un normatīvo aktu apraksts Agrārās ekonomikas likumdošanā (prakstiskie darbi)
7 Analītiski kritiskās literatūras apskata izveide (praktiskie darbi)
8 Pētījumu metodikas apraksts promocijas darbā (praktiskie darbi)
9 Jaunākās teorijas ekonoimkā (praktiskie darbi)
10 Patstāvīgais darbs
11 Patstāvīgais darbs
12 Patstāvīgais darbs
13 Patstāvīgais darbs
14 Patstāvīgais darbs
15 Patstāvīgais darbs
16 Eksāmens

Eksāmens

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Doktorants ir pilnībā izstrādājis sava promocijas darba ievaddaļu, noteicis un apguvis promocijas darbā pielietojamās pētījumu metodes, izstudējis speciālo zinātnisko literatūru un izstrādājis darba teorētisko daļu (1. nodaļa); noskaidrojis sava darba tēmai atbilstošos, saistošos normatīvos dokumentus un izstrādājis attiecīgo darba sadaļu, saņēmis sava zinātniskā vadītāja akceptu izpildītā darba iesniegšanai un prezentācijai eksāmena komisijai.
Doktorants eksāmenā komisijas locekļiem izsniedz vienu eksemplāru sagatavoto darba daļu (1.nodaļa, normatīvās un institucionālās sistēmas apskatu atbilstoši promocijas darbam), izdala savas prezentācijas materiālus un prezentē pētījuma rezultātus 10-20 minūšu garā prezentācijā. Vērtējums ir 10 ballu skalā. Papildus vienu balli eksāmena vērtējumam var iegūt par vienu zinātnisku publikāciju un vienu prezentāciju par pētījuma tēmu.

Pamatliteratūra

1. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam. (2010) pieejams [tiešsaiste]: http://www.latvija2030.lv/upload/latvija2030_saeima.pdf
2. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014 – 2020. gadam (2012) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pieejams [tiešsaiste]: http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/ilgtsp_att/?doc=13858
3. Nijkamp P. (2009) Regional Growth and Development Theories. USA, Edward Elgar, p. 523.
4. Sekaran U. Research methods for business - John Wiley & Sons, Inc., 2009, p.468.