Kursa kods DatZ4015

Kredītpunkti 4

Programmēšana

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Kursa apstiprinājuma datums12.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Ingus Šmits

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa ietvaros studenti tiek iepazīstināti ar dažādām mūsdienīgām programmēšanas tehnoloģijām. Gūst praktiskas iemaņas programmēšanas valodā iekļauto vaicājumu izmantošanā, objekta stāvokļa informācijas saglabāšanā, paralēlu vadības plūsmu izmantošanā, GIS lietojumu veidošanā, tehnoloģijas SilverLight lietošanā, mobilo ierīču lietojumu izstrādē un citās programmu veidošanas tehnoloģijās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par programmas veidošanas metodēm un tehnoloģijām.
prasmes kodēt un atkļūdot programmas, lietot labo programmēšanas stilu, realizēt lietotāja saskarnes, pielietot projektējuma shēmas un diagrammas, mērīt programmatūras veiktspēju
kompetences patstāvīgi kodēt un atkļūdot programmas aprēķinu, un datu apstrādes uzdevumu veikšanai, realizēt lietotāja saskarnes, izmatojot datu bāzu vadības sistēmas, paralēlās programmēšanas principus, tehnoloģijas mobilo un funkcijām bagātu Web lietojumu izstrādei.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Universālās klases
2 Šablonu meklēšanas izteiksmes
3 Objektu serializācija
4 Kontroldarbs
5 Lambda izteiksmes un LINQ
6 Programmas ar vairākām vadības plūsmām
7 Plūsmas Windows lietojumos
8 Plūsmu sinhronizācija
9 Plūsmu signāli
10 Paralēlo uzdevumu bibliotēka
11 Kontroldarbs
12 GIS lietojumu veidošana
13 Web servisi
14 Windows komunikāciju ietvars
15 Tehnoloģija SilverLight
16 Kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmena atzīme tiek formēta kā akumulējošais vērtējums no divām daļām – praktisko darbu un kontroldarbu vērtējums (40%), eksāmena uzdevuma vērtējums (60%).
Pārbaudes veids - eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Troelsen A., C# 2010 and the .NET Platform. Apress, 2010.
2. Albahari j., Threading in C#, http://www.albahari.com/threading/ 27.12. 2010.
3. Petzold C., Programming Windows Phone 7, Microsoft Press, 2010. (Pieejama: http://www.charlespetzold.com/phone/, 27.12.2010).

Papildliteratūra

1. NET Development, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff361664.aspx, 29.11. 2010.
2. 101 LINQ Samples, http://msdn.microsoft.com/en-us/vcsharp/aa336746, 27.12. 2010.

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss ITF profesionālās bakalaura studiju programmas „Programmēšana”.