Kursa kods DatZ4004

Kredītpunkti 4

Web programmēšana

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Zinātnes apakšnozareProgrammēšanas valodas un sistēmas

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums12.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Ingus Šmits

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa ietvaros tiek apskatītas Web lietojumu veidošanas tehnoloģijas to priekšrocības un trūkumi. Studenti iepazīstinātas ar tehnoloģiju kopumu, kas tiek izmantots Web lietojumu veidošanā un gūst praktiskas iemaņas PHP un ASP.NET tehnoloģiju izmantošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par Web lietojumu veidošanu.
prasmes kodēt un atkļūdot programmas, realizēt lietotāja saskarnes, izmantojot Web lietojumu programmēšanas valodas,
kompetences patstāvīgi realizēt dažādas sarežģītības pakāpes Web lietojumus, izmantojot datu bāzu vadības sistēmas

Kursa saturs(kalendārs)

1 Web servera konfigurēšana.
2 Programmēšanas valoda PHP pamati.
3 Vienkāršas Web lapas izveide, lietojot PHP valodu.
4 Kontroldarbs
5 HTML formas datu apstrāde
6 HTML formas datu apstrāde
7 Sarežģītas datu ievades formas.
8 Kontroldarbs.
9 Web lapas dizaina veidošana
10 Datu validācija
11 Koda ietvars CodeIgniter
12 Aktīvo servera lapu tehnoloģija.
13 Aktīvo servera lapu tehnoloģija.
14 Darbs ar datu avotiem.
15 Web servisi
16 Kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai kārtotu eksāmenu ir nepieciešams apmeklēt vismaz 50% praktisko nodarbību.
Eksāmena atzīme tiek formēta kā akumulējošais vērtējums no divām daļām – praktisko darbu un kontroldarbu vērtējums (40%), eksamena uzdevuma vērtējums (60%)
Pārbaudes veids - eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Troelsen A., C# 2010 and the .NET Platform. Apress, 2010.
2. Esposito D., Programming Microsoft ASP.NET, Microsoft Press, 2003, (Pieejama pie kursa atbildīgā pasniedzēja)
3. Sepherd G., Microsoft ASP.NET 2.0 step by step, Microsoft Press, 2005, (Pieejama pie kursa atbildīgā pasniedzēja)

Papildliteratūra

1. NET Development, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff361664.aspx, 29.11.2010

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss ITF profesionālās bakalaura studiju programmas „Programmēšana”.