Kursa kods DatZ3022

Kredītpunkti 2

Programmēšanas rīki

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums12.09.2017

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Armands Kviesis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

DatZ1009, Programmēšanas pamati I

DatZ1010, Programmēšanas pamati II

InfT2033, Programmēšana Windows vidē

Kursa anotācija

Kursa ietvaros tiek apskatīti dažādi programmēšanas rīki un programmēšanas vides (piemēram, Visual Studio, Eclipse, Android Studio, Arduino IDE u. c.). Studenti gūst praktiskās iemaņas šo rīku pielietošanā, lai veidotu dažāda tipa programmas (gan darbvirsmu, gan elektronisko izstrādes platformu, gan mobilo platformu), kā arī gūst praktiskas iemaņas dažādu programmēšanas vižu lietošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par dažādiem programmēšanas rīkiem un vidēm, kodu dokumentēšanu, atkļūdošanu, versiju kontroli;
prasmes lietot praksē programmatūras izstrādes rīkus un vides, kodēt un atkļūdot tajās programmas, veikt koda dokumentēšanu un versiju kontroli;
kompetence – spēja patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par apskatīto programmēšanas rīku un vižu pielietošanu dažādu risinājumu izveidē. Izmantot informācijas sagatavošanas un apstrādes līdzekļus, sagatavot prezentācijas materiālus un vadīt tos, kā arī pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Darbs ar integrēto izstrādes vidi Visual Studio.
2 Darbs ar MonoDevelop un SharpDevelop.
3 Darbs ar Eclipse un NetBeans.
4 Koda dokumentēšana izmantojot integrētas vides iebūvētās funkcijas.
5 Koda versiju kontrole.
6 Koda atkļūdošanas risinājumi.
7 Koda analīzes risinājumi.
8 Kontroldarbs.
9 Iepazīšanās ar mobilo lietojumu izstrādes vidi Android Studio un tās izpēte.
10 Darbs ar Android lietotnes aktivitātēm.
11 Darbs ar Android lietotnes atļaujām.
12 Darbs ar Google servisu integrēšanu Android lietotnē.
13 Iepazīšanās ar elektroniskās platformas izstrādes vidi Arduino IDE (vides konfigurēšana, darbs ar komponentēm u. tml.).
14 Darbs ar Arduino vairāku gaismas diožu vadībai.
15 Šķidro kristālu ekrāna pieslēgšana, informācijas izvade uz tā. Dažādu sensoru datu ieguve un izvade; seriālais ports.
16 Patstāvīgo darbu aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai sekmīgi nokārtotu eksāmenu semestra laikā par regulāru darbu iespējams formēt akumulējošo vērtējumu (kas izteikts kā vidējā aritmētiskā atzīme), kurā tiek ņemts vērā:
klātienes piedalīšanās katrā lekcijā un laboratorijas darbā;
laboratorijas un patstāvīgo darbu izpilde, aizstāvēšana (vērtējums ar atzīmi);
referāta sagatavošana, aizstāvēšana (vērtējums ar atzīmi).

Pamatliteratūra

1.Fitzerald S., Shilon M. The arduino projects book. 171 p, 2012.
2.Android Studio vide oficiālā tīmekļa lapa: [tiešsaiste][skatīts 25.09.2017] https://developer.android.com/studio/intro/index.html
3.Java valodas rīki un pamācības: [tiešsaiste][skatīts 25.09.2017] http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html
4.Visual Studio vide un tās rīki: [tiešsaiste][skatīts 25.09.2017] https://www.visualstudio.com/vs/

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss ITF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai”.