Kursa kods DatZ3021

Kredītpunkti 2

Programmēšanas pamati III

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Olga Čivžele

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studenti tiek iepazīstināti ar algoritmu sastādīšanas pamatprincipiem un pierakstīšanas veidiem, programmēšanas pamatlikumiem, programmu sastādīšanas pamatprincipiem. Studenti apgūst sākotnējas programmēšanas prasmes. Tiek veidota zināšanu un prasmju bāze turpmākajām studijām šajā jomā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par algoritmu veidošanu un izmantošanu, programmas struktūru, operatoru veidiem, apakšprogrammām, iezīmēm, ierakstiem, datnēm un grafikas programmēšanas pamatiem.
• Prasmes blokshēmu veidošanā, programmu sastādīšanā, kļūdu meklēšanā un labošanā.
• Kompetence programmas koda analīzē, vienkāršo programmu sastādīšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Grafiskā redaktora inicializēšana. Operatori OutTextXY, SetColor, Circle
2 Procedūras SetFillStyle, FloodFill
3 Procedūras SetTextStyle, Delay, Arc
4 Procedūras Bar3D, Ellipse
5 1.kontroldarbs (procedūru OutTextXY, SetColor, Circle, SetFillStyle, FloodFill, SetTextStyle izmantošana)
6 Funkcija ReadKey
7 Procedūra ClearDevice
8 Funkcija KeyPressed
9 2.kontroldarbs (opratoru ReadKey, ClearDevice un KeyPressed izmantošana)
10 Kustīgas bildes
11 Kustīgas bildes
12 Procedūra Halt. ASCII tabula
13 3.kontroldarbs (kustīgo bilžu veidošana)
14 Iepazīšanās ar programmēšanas valodu C#
15 Iepazīšanās ar programmēšanas valodu C#
16 Iepazīšanās ar programmēšanas valodu C#

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaitīti visi kontroldarbi.
Pārbaudes veids - eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Balode A. Programmēšanas pamati: valoda Turbo Pascal. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 232 lpp. ISBN: 978-9934-0-0561-9.
2. Kuzmina L., Kuzmins J. PASCAL valoda skolēniem un skolotājiem. Lielvārde: Lielvārds, 2001. 96 lpp. ISBN: 9789984111803.
3. Kopitovs J., Ivanova S. Datu struktūras un algoritmi: Mācību grāmata. 3. labotais izd. Rīga: Transporta un sakaru institūts, 2005. 95 lpp.
4. Vēzis V. Programmēšanas valoda PASCAL piemēros. [Tiešsaiste] http://www.liis.lv/pascal/pascal.htm (sk. internetā 05.04.2011.)

Papildliteratūra

1. Programmēšanas pamati PASCAL vidē būvniecības specialitātes studentiem. [Tiešsaiste] http://www.bf.rtu.lv/documents/edu/pascal_basic.pdf (sk. internetā 05.04.2011.)
2. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. ДМК Пресс, 2010. ISBN: 978-5-94074-584-6.
3. Cormen T.H., Leiserson C.E., Rivest R.L., Stein C. Introduction to Algorithms. Third Edition. Cambridge, MA; London: The MIT Press, 2009. 1292 p. ISBN: 978-0-262-03384-8.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālā bakalaura studiju programmas „Mājas vide izglītībā” apakšprogrammā „Mājas vide un informātika izglītībā”.