Kursa kods DatZ3016

Kredītpunkti 2

Lietojumprogrammatūra

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Inga Viļumsone

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss aplūko integrēto lietojumprogrammatūras pakotņu uzbūves vispārējos principus un to izmantošanu dažāda veida dokumentu, izklājlapu un prezentāciju sagatavošanā. Lietotņu iespējas tiek paplašinātas, izmantojot makrokomandu ierakstīšanu un rediģēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par lietojumprogrammatūras pakotņu uzbūves, izmantošanas iespējām un pielietojuma sfērām;
• prasmes, pielietot praksē dažādu veidu dokumentāciju un prezentāciju materiālu izstrādi, savietošanu un demonstrēšanu;
• kompetences, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, prast izstrādāt lietvedības dokumentāciju, aprēķinus un prezentācijas materiālus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Formu sagatavošana.
2 Stili un to lietošana.
3 Dokumenta dalīšana sekcijās un katras sekcijas daļas apstrāde.
4 Automātiska attēlu, tabulu un formulu numerācija.
5 Apjomīgu dokumentu noformēšana un satura rādītāja izveidošana.
6 Adrešu datu bāzes veidošana un izmantošana dokumentu sapludināšanā.
7 Dažādu izklājumu slaidu pievienošana un lietošana. Slaidu izskata veida maiņa.
8 Aprēķini un diagrammas izklājlapu tabulās.
9 Gatavo funkciju lietošana.
10 Saliktu funkciju veidošana.
11 Datu bāzes veidošana un izmantošana.
12 Datu kārtošana, standarta filtru un papildus filtru pielietošana datu atlasē.
13 Šķērsgriezumu tabulu un diagrammu veidošana.
14 Datņu arhīvu veidošana. Arhīvu datņu veidi. Arhīvu atvēršana un saglabāšana.
15 Makrosa ierakstīšana, rediģēšana un izmantošana izklājlapu, tekstapstrādes un prezentāciju lietotnē.
16 Lietotāja funkciju izveidošana un izmantošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu vērtējumu jābūt pabeigtiem visiem praktiskajiem darbiem. Vērtējums ir vidējā aritmētiskā atzīme no visu kontroldarbu atzīmēm. Vērtējumam izmanto 10 ballu skalas kritērijus.

Pamatliteratūra

1. Veiss K. Darbs ar operētājsistēmu Windows Vista un pakotni Microsoft Office. – R.: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. 126. lpp.
2. Veiss K. Darbs ar atklātā pirmkoda programmatūru OpenOffice.org. – R.: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. 139.lpp.

Papildliteratūra

1. ECDL mācību materiāli [tiešsaiste]. Pieejama: http://www.latvijapasaule.lv/generic/show/24
2. Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs [tiešsaiste]. Pieejama: http://www.jrpic.lv/?ID=1650
3. Informātika. Mācību materiāli un testi [tiešsaiste]. Kalvis Kincis. [Skatīts 04.04.2011.]. Pieejams: http://kalviskincis.lv/informatika/

Piezīmes

Obligātais kurss TF 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas "Profesionālās izglītības skolotājs" nepilna laika studijās.