Kursa kods DatZ3014

Kredītpunkti 2

WWW tehnoloģijas

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Datorzinātne un informātika32161620/04/2011Datoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Ilze Kazaine

pedagoģijas maģistrs

Papildliteratūra

1. Apsītis K. Ievads HTML [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.liis.lv/webgramata/kurss/html/index.html
2. Kudiņa I., Kudiņš J., Kapenieks J., u.c. Mājas lapu veidošana ikvienam [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.riga.lv/media/talmaciba/timeklis.html
3. Leavitt M.O., Shneiderman B. Research-Based Web Design & Usability Guidelines [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.usability.gov/guidelines/guidelines_book.pdf

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālā bakalaura studiju programmas „Mājas vide izglītībā” apakšprogrammā „Mājas vide un informātika izglītībā”.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz ieskatu par klienta puses orientētām tehnoloģijām tīmekļa lapu izveidē, kā arī par izmantojamām programmām. Studenti apgūst hiperteksta iezīmju valodu (HTML) un kaskādes stilu tabulas (CSS).

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par klienta puses orientētām tehnoloģijām tīmekļa lapu izveidē un to lietošanas iespējām;
pilnveidot savu profesionālo meistarību,
• prasmes lietot valodu HTML, CSS un Javascript, izmantojot W3C ieteikumus tīmekļa lapu izstrādē, kodu, noformēt kodu atbilstoši programmēšanas labajam stilam, kā arī analizēt to;
• kompetence patstāvīgi rast risinājumu konkrēta uzdevuma veikšanai, argumentēt savu viedokli, lietot informācijas prezentācijas Internetā standartus.

Kursa plāns

1 Interneta un tīmekļa attīstības vēsture. Klienta puses orientētās tehnoloģijas tīmekļa lapu izveidē.
2 Tīmekļu lapas izveides soļi. Ieteikumi un rekomendācijas tīmekļa lapu veidošanā.
3 Hiperteksta iezīmēšanas valodas (HTML) attīstības vēsture, pamatjēdzieni.
4 HTML dokumentu pamatuzbūve.
5 Elementi HTML dokumentos.
6 Kaskādes stilu tabulu (CSS) attīstības vēsture, pamatjēdzieni.
7 CSS definēšanas metodes.
8 HTML un CSS sadarbība.
9 Teksta formāti dokumentā un tā noformēšanas iespējas.
10 Dažāda tipa sarakstu veidošana un noformēšana
11 Tabulas struktūras veidošana un modificēšana.
12 Bloka elementu īpašības.
13 Pozicionēšana.
14 Formu veidošana.
15 Ieteikumi un rekomendācijas tīmekļa lapu veidošanā.
16 Tīmekļa tehnoloģijas attīstības tendences.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu vērtējumu jābūt izstrādātiem visiem praktiskiem darbiem, nodotam mājas darbam, sekmīgi nokārtotiem kontroldarbiem, sekmīgi nokārtotam testam par kursa teorētiskajiem jautājumiem.
Vērtējums ir vidējā aritmētiskā atzīme no abu kontroldarbu un testā iegūtās atzīmes. Vērtējumam izmanto 10 ballu skalu.
Pārbaudes veids - ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Kamars A. Tīmekļa lapu veidošana. HTML un CSS. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 320 lpp.
2. Meyer E. A. CSS: the definitive guide. 3rd ed. Beijing: O’Reilly, 2007. Pieejams: LNB:Bibliogrāf. uzziņu las. 518 lpp.
3. Pfaffenberger B., Karow B., White C., Schafer S.M. HTML, XHTML, and CSS Bible. 3rd ed. Indianapolis: Wiley, 2004. Pieejams: LUB:Fiz.&matem. fak. bibl. 790 lpp.