Kursa kods DatZ2058

Kredītpunkti 2

Programminženierijas metodes II

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums26.09.2017

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Rudīte Čevere

Dr. sc. comp.

Kursa anotācija

Otrajā daļā tiek aplūkoti programmatūras izstrādes procesu kvalitātes nodrošināšanas paņēmieni un tos reglamentējošie standarti, analizēti kvalitātes pārvaldības un kvalitātes nodrošināšanas uzdevumi. Detalizēti aplūkoti galvenie programmatūras izstrādes atbalstošie procesi: apskates, konfigurācijas pārvaldība, izmaiņu vadība un dokumentēšana, kā arī programmatūras sistēmu izstrādes un uzturēšanas pārvaldības jautājumi. Tiek dots ieskats kompāniju kvalitātes sistēmu izstrādē un sertificēšanā (standarts ISO 9001, ISO 20000, ITIL, CMMI). Aplūkoti ilgtspējas aspekti programmatūras dzīves ciklā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par procesu pieeju dažāda dzīves cikla programmatūras izstrādes projektos un iepazīstas ar atbalstošo procesu uzdevumiem kvalitātes nodrošināšanā (atbilstoši standartiem J-STD-016-1995 un IEEE Std 12207);
• prasmes organizēt savstarpējās informācijas apmaiņu programmatūras izstrādes projekta dalībnieku starpā un izstrādāt projekta iekšējo dokumentāciju;
• kompetence, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, izmantot noteiktās dokumentēšanas formas un organizēt informācijas apmaiņas pasākumus un vadīt tos, kā arī pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kvalitātes nodrošināšanas pamatjēdzieni.
2 Kvalitātes sistēmas izstrāde un sertificēšana.
3 Programmatūras izstrādes atbalstošie procesi.
4 Konfigurācijas pārvaldība. Izmaiņu vadība.
5 Dokumentēšanas process. Apskates.
6 Kvalitātes nodrošināšanas process.
7 IT pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana (ITIL).
8 Projektu pārvaldības procesi.
9 Projekta iegūšana un uzsākšana. Projekta plānošana.
10 Projektu pārvaldības procesi.
11 Risku identificēšana.
12 Risku pārvaldība.
13 IT loma ilgtspējīgas attīstības veicināšanā.
14 IT ilgtspējīgas lietošanas aspekti.
15 Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes.
16 Kursa kopsavilkums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Obligāti jāizpilda un jānodod visi pastāvīgie darbi.
Katra semestra laikā par regulāru darbu iespējams uzkrāt 80 punktus, kuri tiek noteikti šādi:
–Klātienes piedalīšanās katrā praktiskā nodarbībā (2x16 nodarbības) - 32
-Patstāvīgo darbu savlaicīga izpilde - 1x5=5
–Lekciju apmeklēšana (1x16 lekcijas) - 16
Semestrim beidzoties, punkti tiek sasummēti, un tie var noteikt eksāmena pamata atzīmi (10 punkti veido atzīmes 1 balli). Šo vērtējumu iespējams paaugstināt, atbildot uz papildjautājumiem.

Pamatliteratūra

1. IEEE Computer Society SWEBOK Guide to the Software Engineering Body of Knowledge/ Project Management Institute 2013 Fifth Version. [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.riphah.edu.pk/EditorUploadedFiles/PMU/PMBOK%20Guide%20Fifth%20Edition.pdf [Skatīts 2014.11.24.]
2. IEEE Std-J-016-1995.Trial Use Standard. Standard for Information Technology. Software Life Cycle Processes Software Development. Acquirer-Supplier Agreement. (LVS Standartu lasītava)
3. ISO/IEC 12207. 2008. Systems and software engineering. Software life cycle processes (LVS Standartu lasītava) 4. ISO/IEC 26514:2008. Systems and software engineering — Requirements for designers and developers of user documentation, 2008. (LVS Standartu lasītava)

Papildliteratūra

1. Sustainability in Software Engineering: A Systematic Literature Review. Birgit Penzenstadler, Veronika Bauer (Germany), Coral Calero, Xavier Franch (Spain) [tiešsaiste]. Pieejams:https://www.academia.edu/23944856/Sustainability_in_software_engineering_A_systematic_literature_review [Skatīts 24.04.2017.].
2. ISO/IEC 20000-1:2005. Information technology -- Service management -- Part 1: Specification (LVS Standartu lasītava) 3. ISO/IEC 20000-2:2005. Information technology -- Service management -- Part 2: Code of practice (LVS Standartu lasītava)

Piezīmes

Obligātais kurss ITF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai un ITF akadēmiskās studiju programmas Datorvadība un datorzinātne studentiem.