Kursa kods DatZ2056

Kredītpunkti 1

Datoru uzbūve II

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Kopējais stundu skaits kursā40

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums26.09.2017

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author pētn.

Aldis Pecka

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

"Datoru uzbūve I" kursa teorētiskās zināšanas tiek nostiprinātas, veicot laboratorijas darbus datortehnikas diagnosticēšanā, bojāto mezglu meklēšanā un nomaiņā. Praktiski veic funkcionējošu datoru komponenšu noteikšanu un salāgošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst:
• zināšanas par datora tehnisko uzbūvi, datora elementu savstarpējo sadarbību un uzbūvi, kā arī ārējo iekārtu darbības principiem;
• prasmes remontēt datoru un datora ārējās iekārtas, samainīt novecojušus elementus, modernizēt datorus;
• kompetence datoru tehnikas elementu izmantošana noteiktā datorā, pamatot datoru iegādi personiskām un komerciālajām vajadzībām, pamatot datora ārējo iekārtu iegādi, pamatot datoru elementu nomaiņu.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Datora tehniskais apraksts izmantojot programmu „Aida 64” un „System Information”.
2.Datora tehniskais apraksts izmantojot programmu „Aida 64” un „System Information”.
3.Datora izjaukšana un salikšana.
4.Datora izjaukšana un salikšana.
5.Datora izjaukšana un salikšana.
6.Datora cietā diska sadalīšana loģiskās daļās.
7.Datora cietā diska sadalīšana loģiskās daļās.
8.BIOSa konfigurēšana un noteikt datora atteices reakciju imitējot bojātās detaļas.
9.BIOSa konfigurēšana un noteikt datora atteices reakciju imitējot bojātās detaļas.
10.Datora cietā diska sadalīšana loģiskās daļās.
11.Datora cietā diska sadalīšana loģiskās daļās.
12.Datora paplašinājuma kartes.
13.No dotām detaļām salikt darbojošu datoru.
14.No dotām detaļām salikt darbojošu datoru.
15.No dotām detaļām salikt darbojošu datoru.
16.Patstāvīgā darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ir ar atzīmi. izstrādāti un aizstāvēti visi laboratorijas darbi, novērtējot laboratorijas darbu aizstāvēšanu.

Pamatliteratūra

1. Mueller S. Upgrading and Repairing PCs 22st Revised edition, 2015. 1162 lpp.
2. Rathbone A. Upgrading and Fixing Computers Do-it-Yorself For Dummies, 2010. 340 lpp.
3. Gookin D.Troubleshootng and Maintaining Your PC All-in-One For Dummies, 2017. 456 lpp.

Papildliteratūra

1. Datora arhitektūra [tiešsaite] [skatīts 29.05.2017.]. Pieejams: http://www.karbosguide.com/books/pcarchitecture/start.htm
2. Datortermini [tiešsaite][skatīts 29.05.2017..]. Pieejams: http://termini.lza.lv
3. Computer [tiešsaite][skatīts 29.05.2017.]. Pieejams: http://www.tomshardware.com/

Piezīmes

Nozares teorētiskais pamatkurss ITF profesionālajā augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai” un obligātais studiju kurss akadēmiskajā bakalaura studiju programmā „Datorvadība un datorzinātne”.