Kursa kods DatZ2054

Kredītpunkti 2

Programmēšanas pamati I

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Olga Čivžele

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studenti tiek iepazīstināti ar algoritmu sastādīšanas pamatprincipiem un pierakstīšanas veidiem, programmēšanas pamatlikumiem, programmu sastādīšanas pamatprincipiem. Studenti apgūst sākotnējas programmēšanas prasmes. Tiek veidota zināšanu un prasmju bāze turpmākajām studijām šajā jomā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par algoritmu veidošanu un izmantošanu, programmas struktūru, operatoru veidiem, apakšprogrammām, iezīmēm, ierakstiem, datnēm un grafikas programmēšanas pamatiem.
• Prasmes blokshēmu veidošanā, programmu sastādīšanā, kļūdu meklēšanā un labošanā.
• Kompetence programmas koda analīzē, vienkāršo programmu sastādīšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Algoritma jēdziens
2 Algoritma pierakstīšanas veidi
3 Algoritmu sastādīšana
4 Algoritmu sastādīšana
5 Algoritmu atšifrēšanas uzdevumi
6 Programmas sadaļas, mainīgie, datu tipi
7 Aritmētiskās izteiksmes un operācijas, standartfunkcijas
8 Operatoru veidi
9 Nosacījuma operators CASE OF
10 Cikla operators REPEAT...UNTIL
11 Cikla operators WHILE...DO
12 Cikla operators FOR...TO...DO
13 Cikla operators FOR...DOWNTO...DO
14 Darbs ar simboliem
15 Darbs ar simboliem
16 Ieskaite

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaitīti visi kontroldarbi.
Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Balode A. Programmēšanas pamati: valoda Turbo Pascal. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 232 lpp. ISBN: 978-9934-0-0561-9.
2. Kuzmina L., Kuzmins J. PASCAL valoda skolēniem un skolotājiem. Lielvārde: Lielvārds, 2001. 96 lpp. ISBN: 9789984111803.
3. Kopitovs J., Ivanova S. Datu struktūras un algoritmi: Mācību grāmata. 3. labotais izd. Rīga: Transporta un sakaru institūts, 2005. 95 lpp.
4. Vēzis V. Programmēšanas valoda PASCAL piemēros. [Tiešsaiste] http://www.liis.lv/pascal/pascal.htm (sk. internetā 05.04.2011.)

Papildliteratūra

1. Programmēšanas pamati PASCAL vidē būvniecības specialitātes studentiem. [Tiešsaiste] http://www.bf.rtu.lv/documents/edu/pascal_basic.pdf (sk. internetā 05.04.2011.)
2. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. ДМК Пресс. 2010. ISBN: 978-5-94074-584-6.
3. Cormen T.H., Leiserson C.E., Rivest R.L., Stein C. Introduction to Algorithms. Third Edition. Cambridge, MA; London: The MIT Press, 2009. 1292 p. ISBN: 978-0-262-03384-8.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss iekļauts TF profesionālā bakalaura studiju programmas „Mājas vide izglītībā” apakšprogrammā „Mājas vide un informātika izglītībā”.