Kursa kods DatZ2053

Kredītpunkti 2

Programmēšanas pamati II

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Olga Čivžele

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studenti tiek iepazīstināti ar algoritmu sastādīšanas pamatprincipiem un pierakstīšanas veidiem, programmēšanas pamatlikumiem, programmu sastādīšanas pamatprincipiem. Studenti apgūst sākotnējas programmēšanas prasmes. Tiek veidota zināšanu un prasmju bāze turpmākajām studijām šajā jomā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par algoritmu veidošanu un izmantošanu, programmas struktūru, operatoru veidiem, apakšprogrammām, iezīmēm, ierakstiem, datnēm un grafikas programmēšanas pamatiem.
• Prasmes blokshēmu veidošanā, programmu sastādīšanā, kļūdu meklēšanā un labošanā.
• Kompetence programmas koda analīzē, vienkāršo programmu sastādīšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Lietotāja funkcijas
2 Lietotāja procedūras. 1.kontroldarbs (Lietotāja funcijas)
3 Iezīmes, operators GOTO
4 Konstantes
5 Lietotāja datu tipi
6 2.kontroldarbs (Iezīmes, konstantes, lietotāja datu tipi)
7 Ieraksti
8 Ieraksti ar variantiem
9 Ieraksti ar variantiem
10 3.kontroldarbs (Ieraksti, ieraksti ar variantiem)
11 Datnes
12 Datnes
13 Grafikas programmēšanas pamati
14 Grafikas programmēšanas pamati
15 Tests
16 Ieskaite

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaitīti visi kontroldarbi.
ārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Balode A. Programmēšanas pamati: valoda Turbo Pascal. Rīga: Zvaigzne ABC. 2009. 232 lpp. ISBN: 978-9934-0-0561-9.
2. Kuzmina L., Kuzmins J. PASCAL valoda skolēniem un skolotājiem. Lielvārde: Lielvārds, 2001. 96 lpp. ISBN: 9789984111803.
3. Kopitovs J., Ivanova S. Datu struktūras un algoritmi: Mācību grāmata. 3. labotais izd. Rīga: Transporta un sakaru institūts, 2005. 95 lpp.
4. Vēzis V. Programmēšanas valoda PASCAL piemēros. [Tiešsaiste] http://www.liis.lv/pascal/pascal.htm (sk. internetā 05.04.2011.)

Papildliteratūra

1. Programmēšanas pamati PASCAL vidē būvniecības specialitātes studentiem. [Tiešsaiste] http://www.bf.rtu.lv/documents/edu/pascal_basic.pdf (sk. internetā 05.04.2011.)
2. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. ДМК Пресс, 2010. ISBN: 978-5-94074-584-6.
3. Cormen T.H., Leiserson C.E., Rivest R.L., Stein C. Introduction to Algorithms. Third Edition. Cambridge, MA; London: The MIT Press. 2009. 1292 p. ISBN: 978-0-262-03384-8.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālā bakalaura studiju programmas „Mājas vide izglītībā” apakšprogrammā „Mājas vide un informātika izglītībā”.