Kursa kods DatZ2052

Kredītpunkti 2

Datorikas pamati II

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits22

Laboratorijas darbu stundu skaits10

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author viesasist.

Jānis Lange

Augstākā izglītība(līm.)

Kursa anotācija

Studenti apgūst datora uzbūvi, principus pēc kuriem strādā dators, savstarpējo sadarbību starp datora elementiem, kā arī atsevišķu datora elektronisko elementu darbību un uzbūvi. Studenti iegūst teorētiskās zināšanas par sistēmplati, procesoru, atmiņu, kopni, barošanas bloku, BIOS, datora profilakse, paplašinājuma kartēm, portiem, datora remontu un datora modernizāciju. Teorētiskās zināšanas tiek nostiprinātas veicot laboratorijas darbus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par datora tehnisko uzbūvi, datora elementu savstarpējo sadarbību un uzbūvi, kā arī ārējo iekārtu darbības principiem;
• Prasmes remontēt datoru un datora ārējās iekārtas, samainīt novecojušus elementus, modernizēt datorus;
• Kompetence datoru tehnikas elementu izmantošana noteiktā datorā, pamatot datoru iegādi personiskām un klases vajadzībām, pamatot datora ārējo iekārtu iegādi, pamatot datoru elementu nomaiņu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Datora elementi, to savstarpējā sadarbība
2 Datora sistēmplate
3 Datora procesori
4 Datoru remonts, modernizācija
5 Datora iekšējā atmiņa
6 Datora ārējā atmiņa
7 Datora monitori
8 Datora pele
9 CD un DVD iekārtas
10 Druka, skeneri
11 Datora profilakse
12 UPS iekārtas
13 Elektrostatiskais lādiņš, drošība
14 Barošanas bloks
15 BIOS, vispārējais apskats
16 Mūsdienu procesori, tendences attīstībai

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem visiem laboratorijas darbiem;
Lekciju apmeklējums 80% robežās.
Izstrādāta prezentācija par neapmeklētām lekcijām, ja kavējumi ir virs 20%.
Pārbaudes veids - eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Lange J. Dators, tas ir vienkārši, Jelgava, 2006. 158 lpp.
2. Lange J. Datora perifērijas iekārtas, Jelgava, 2008.
3. Мюллер Скотт Модернизация и ремонт ПК 17-е издание, Москва, 2007.
4. Гук М. Аппаратные средства IBM PC. С-Петербург: Питер, 2002. 922 lpp.

Papildliteratūra

1. Datortermini [tiešsaite][skatīts 07.09.2010.]. Pieejams: http://www.termini.lv

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālā bakalaura studiju programmas „Mājas vide izglītībā” apakšprogrammā „Mājas vide un informātika izglītībā”.