Kursa kods DatZ2051

Kredītpunkti 2

Informātika II

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Zinātnes apakšnozareDatoru un sistēmu programmatūra

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ilmārs Dukulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss aplūko informācijas ieguves, apstrādes un izplatīšanas veidus, datu glabāšanas ierīces, datu ievades un izvades paņēmienus un rīkus, integrēto lietojumprogrammatūras pakotņu izmantošanu dažāda veida dokumentu, izklājlapu un prezentāciju sagatavošanā. Lietotņu izmantošanas iespējas tiek paplašinātas, lietojot makrokomandu ierakstīšanu un rediģēšanu, kā arī dažādas Visual Basic for Applications programmēšanas iespējas, vadības elementu, struktūru un dialoga logu lietošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par informācijas ieguves, apstrādes un izplatīšanas veidiem, lietojumprogrammatūras pakotņu izmantošanas metodēm un valodu Visual Basic for Application (VBA); prasmes lietot datu glabāšanas ierīces, datu ievades un izvades rīkus, savstarpēji saistītas dažādas lietojumprogrammas un izmantot makrokomandas; kompetence, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, lietot informācijas sagatavošanas un apstrādes līdzekļus, sagatavot teksta, izklājlapu un prezentācijas materiālus un tos prezentēt, kā arī pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Programmatūras veidi un lietošanas sfēras.
2 Makrosa ierakstīšana, rediģēšana, izmantošana izklājlapu lietotnē.
3 Makrosa ierakstīšana, rediģēšana un izmantošana tekstapstrādes un prezentāciju lietotnē.
4 Lietotāja funkciju izveidošana un izmantošana aprēķinos.
5 Ergonomikas nozīme un pamatjēdzieni. Lokālie datoru tīkli.
6 Internets un e-pasts. Datu apdraudējumi un aizsardzības metodes.
7 VBA. Darbības ar izklājlapu, tekstapstrādes un prezentāciju lietotnes objektiem.
8 VBA. Izpildes vadības struktūras. Iepriekš noteikto un standarta dialoga logu izmantošana.
9 Lietotāja dialoga loga izveidošana VBA. Vadības elementu ievietošana tieši dokumentā un darblapā.
10 Testa sagatavošana prezentāciju lietotnē.
11 Pasūtījuma veidlapas un rēķina sagatavošana izklājlapu lietotnē.
12 Kursa darba veidnes sagatavošana tekstapstrādes lietotnē.
13 Fotografēšana. Fotogrāfiju apstrāde.
14 Attēlu skenēšana, importēšana, izmēru proporciju un izšķirtspējas korekcija.
15 Filtru veidi un pielietojums attēlu korekcijā. Teksta izveide, korekcijas iespējas.
16 Automobiļa defektācijas dokumenta sagatavošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti visi praktiskie darbi; sekmīgi izpildīti trīs kontroldarbi. Eksāmens.
1. kontroldarbs: Makrosu ierakstīšana, rediģēšana un lietošana. Lietotāja funkciju izmantošana
2. kontroldarbs: Visual Basic for Aplications lietošana
3. kontroldarbs: Tests par abos semestros aplūkotajiem teorētiskajiem jautājumiem
Katrs kontroldarbs tiek vērtēts 10 ballu sistēmā. Kontroldarbus var pildīt tikai norādītajos laikos.
Eksāmena vērtējums var būt arī akumulējošs – kā vidējā abos semestros sekmīgi izpildīto sešu kontroldarbu vidējā atzīme.

Pamatliteratūra

1. Dukulis I. Apgūsim jauno Word! Microsoft Office Word 2003. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. 166 lpp.
2. Dukulis I. Apgūsim jauno Excel! Microsoft Office Excel 2003. Rīga: Turība, 2004. 173 lpp.
3. Dukulis I. Apgūsim jauno PowerPoint! Microsoft Office PowerPoint 2003. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006. 141 lpp.
4. Veiss K. Darbs ar operētājsistēmu Windows Vista un pakotni Microsoft Office. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 126 lpp.

Papildliteratūra

1. Mansfield R. Mastering VBA for Microsoft Office 2007. Sybex, 2008.
2. Walkenbach J. Excel VBA Programming For Dummies (For Dummies (Computer/Tech)). For Dummies, 2010.
3. Raits M. Digitālā fotogrāfija. Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. 239 lpp.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Tehniskais eksperts” obligātajā daļā.