Kursa kods DatZ2019

Kredītpunkti 2

Informātika II

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Zinātnes apakšnozareDatoru un sistēmu programmatūra

Kopējais stundu skaits kursā32

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ilmārs Dukulis

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

DatZ2045 [GDAT2039] Informātika II

Kursa anotācija

Studiju kurss aplūko informācijas ieguves, apstrādes un izplatīšanas veidus, datu glabāšanas ierīces, datu ievades un izvades paņēmienus un rīkus, integrēto lietojumprogrammatūras pakotņu izmantošanu dažāda veida dokumentu, izklājlapu un prezentāciju sagatavošanā. Lietotņu izmantošanas iespējas tiek paplašinātas, lietojot makrokomandu ierakstīšanu un rediģēšanu, kā arī dažādas Visual Basic for Applications programmēšanas iespējas, vadības elementu, struktūru un dialoga logu lietošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par informācijas ieguves, apstrādes un izplatīšanas veidiem, lietojumprogrammatūras pakotņu izmantošanas metodēm un valodu Visual Basic for Application (VBA); prasmes lietot datu glabāšanas ierīces, datu ievades un izvades rīkus, savstarpēji saistītas dažādas lietojumprogrammas un izmantot makrokomandas; kompetences, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, lietot informācijas sagatavošanas un apstrādes līdzekļus, sagatavot teksta, izklājlapu un prezentācijas materiālus un tos prezentēt, kā arī pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.

Kursa plāns

1 Programmatūras veidi un lietošanas sfēras.
2 Makrosa ierakstīšana, rediģēšana, izmantošana izklājlapu lietotnē.
3 Makrosa ierakstīšana, rediģēšana un izmantošana tekstapstrādes lietotnē.
4 Makrosa ierakstīšana, rediģēšana un izmantošana prezentāciju lietotnē.
5 Lietotāja funkciju izveidošana un izmantošana aprēķinos.
6 Ergonomikas nozīme un pamatjēdzieni. Lokālie datoru tīkli.
7 Internets un e-pasts. Datu apdraudējumi un aizsardzības metodes.
8 VBA. Darbības ar izklājlapu lietotnes objektiem.
9 VBA. Darbības ar tekstapstrādes un prezentāciju lietotnes objektiem.
10 VBA. Izpildes vadības struktūras. Iepriekš noteikto un standarta dialoga logu izmantošana.
11 Lietotāja dialoga loga izveidošana VBA. Vadības elementu ievietošana tieši dokumentā un darblapā.
12 Testa sagatavošana prezentāciju lietotnē.
13 Pasūtījuma veidlapas un rēķina sagatavošana izklājlapu lietotnē.
14 Kursa darba veidnes sagatavošana tekstapstrādes lietotnē.
15 Gatavo VBA datņu pielāgošana. Tīmeklī atrasto VBA kodu fragmentu izmantošana.
16 Nelielas izstrādnes sagatavošana, izmantojot savus VBA kodus.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti visi praktiskie darbi; sekmīgi izpildīti trīs kontroldarbi. Eksāmens.
1. kontroldarbs: Makrosu ierakstīšana, rediģēšana un lietošana. Lietotāja funkciju izmantošana
2. kontroldarbs: Visual Basic for Aplications lietošana
3. kontroldarbs: Tests par abos semestros aplūkotajiem teorētiskajiem jautājumiem
Katrs kontroldarbs tiek vērtēts 10 ballu sistēmā. Kontroldarbus var pildīt tikai norādītajos laikos.
Eksāmena vērtējums var būt arī akumulējošs – kā vidējā abos semestros sekmīgi izpildīto sešu kontroldarbu vidējā atzīme.

Pamatliteratūra

1. Dukulis I. Apgūsim jauno Word! Microsoft Office Word 2003. – R.: Turība, 2005. 166 lpp.
2. Dukulis I. Apgūsim jauno Excel! Microsoft Office Excel 2003. – R.: Turība, 2004.
3. Dukulis I. Apgūsim jauno PowerPoint! Microsoft Office PowerPoint 2003. – R.: Turība, 2006. 141 lpp.
4. Veiss K. Darbs ar operētājsistēmu Windows Vista un pakotni Microsoft Office. – R.: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. 126 lpp.

Papildliteratūra

1. Mansfield R. Mastering VBA for Microsoft Office 2007.– Sybex, 2008. (Pieejama pie kursa atbildīgā mācībspēka)
2. Walkenbach J. Excel VBA Programming For Dummies (For Dummies (Computer/Tech)).- For Dummies, 2010.(Pieejama pie kursa atbildīgā mācībspēka)
3. Shepherd R. Excel 2007 VBA Macro Programming. – McGraw-Hill Osborne Media, 2009. (Pieejama pie kursa atbildīgā mācībspēka)

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" un profesionālā bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības enerģētika" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.