Kursa kods DatZ2014

Kredītpunkti 1

WWW tehnoloģijas

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāStudenta patstāvīgā darba stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Datorzinātne un informātikaProgrammēšanas valodas un sistēmas161616/02/2011Datoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Ilze Kazaine

pedagoģijas maģistrs

Papildliteratūra

1. Apsītis K. Ievads HTML [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.liis.lv/webgramata/kurss/html/index.html
2. Kudiņa I., Kudiņš J., Kapenieks J., u.c. Mājas lapu veidošana ikvienam [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.riga.lv/media/talmaciba/timeklis.html
3. Leavitt M.O., Shneiderman B. Research-Based Web Design & Usability Guidelines [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.usability.gov/guidelines/guidelines_book.pdf

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss ITF profesionālās bakalaura studiju programmas „Programmēšana” un obligātais studiju kurss akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Datorvadība un datorzinātne” pilna laika studijās.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz ieskatu par klienta puses orientētām tehnoloģijām tīmekļa lapu izveidē, kā arī par izmantojamām programmām. Studenti apgūst hiperteksta iezīmju valodu (HTML), kaskādes stilu tabulas (CSS), kā arī JavaScript pamatus. Iegūtās zināšanas studenti izmanto kursa darba izstrādē, veidojot tīmekļa lapu noteiktai mērķauditorijai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par klienta puses orientētām tehnoloģijām tīmekļa lapu izveidē un to lietošanas iespējām;
prasmes lietot valodu HTML, CSS un Javascript, izmantojot W3C ieteikumus tīmekļa lapu izstrādē, kodu, noformēt kodu atbilstoši programmēšanas labajam stilam, kā arī analizēt to;
kompetences patstāvīgi rast risinājumu konkrēta uzdevuma veikšanai, argumentēt savu viedokli, lietot informācijas prezentācijas Internetā standartus.

Kursa plāns

1 Interneta un tīmekļa attīstības vēsture. Klienta puses orientētās tehnoloģijas tīmekļa lapu izveidē.
2 Tīmekļu lapas izveides soļi. Ieteikumi un rekomendācijas tīmekļa lapu veidošanā.
3 Hiperteksta iezīmēšanas valodas (HTML) attīstības vēsture, pamatjēdzieni. HTML dokumentu pamatuzbūve.
4 Elementi HTML dokumentos.
5 Kaskādes stilu tabulu (CSS) attīstības vēsture, pamatjēdzieni. HTML un CSS sadarbība.
6 CSS definēšanas metodes.
7 Teksta formāti dokumentā un tā noformēšanas iespējas.
8 Dažāda tipa sarakstu veidošana un noformēšana.
9 Tabulas struktūras veidošana un modificēšana.
10 Bloka elementu īpašības.
11 Pozicionēšana.
12 Formu veidošana.
13 JavaScript izmantošana tīmekļa lapās.
14 JavaScript, CSS un HTML sadarbība.
15 JavaScript izmantošana formās.
16 Tīmekļa tehnoloģijas attīstības tendences.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Iesniegts un aizstāvēts kursa darbs, kura ietvaros izveidota tīmekļa lapa par noteiktu tēmu.

Pamatliteratūra

1. Kamars A. Tīmekļa lapu veidošana. HTML un CSS. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 320 lpp.
2. Meyer E. A. CSS: the definitive guide. 3rd ed. Beijing: O’Reilly, 2007. Pieejams: LNB:Bibliogrāf. uzziņu las. 518 lpp.
3. Pfaffenberger B., Karow B., White C., Schafer S.M. HTML, XHTML, and CSS Bible. 3rd ed. Indianapolis: Wiley, 2004. Pieejams: LUB:Fiz.&matem. fak. bibl. 790 lpp.
4. Гудман Д. JavaScript и DHTML: сборник рецептов [перевел с английского Д. Шинтяков]. Москва: Питер, 2004. 522 lpp.