Kursa kods DatZ2011

Kredītpunkti 2

Datu bāzes

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijasDatu apstrādes sistēmas un datortīkli32161620/04/2011Datoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Gatis Vītols

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Groh M.R. Access 2010 Bible. Indianapolis: Wiley Publishing, Inc., 2010. (Pieejama pie studiju kursa atbildīgā mācībspēka).
2. Matthew N., Stones R. Beginning Databases with PostgreSQL: From Novice to Professional, Second Edition. New York: Apress, 2005. (Pieejama pie studiju kursa atbildīgā mācībspēka).
3. Крёнке, Д. Теория и практика построения баз данных. Москва: Питер, 2003. 799 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Data Base Journal", QuinStreet, Pieejams: http://www.databasejournal.com
2. Открытые системы. СУБД. Москва: Открытые системы. ISSN 1028-7493.

Piezīmes

Obligātais kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mājas vide izglītībā” pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Tiek mācīts par datu bāzu pamatiespējām. Apskatītas datu bāzes vadības sistēmas lietošanas iespējas relāciju datu bāzes izstrādē. Mācīts kā izstrādāt, sasaistīt un normalizēt datu tabulas. Izvērtēti tabulu sasaistes veidi. Teorētiski un praktiski apgūta datu izguve no tabulām ar strukturēto vaicājumu valodu. Studenti apgūst praktiskās iemaņas darbā ar datu bāzu vadības sistēmām Microsoft Office Access un PostgreSQL, kā arī patstāvīgi izstrādā datu bāzi noteiktu datu glabāšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par datu bāzu pamatjēdzieniem, lietošanas paņēmieniem un strukturēto vaicājumu valodu SQL.
prasmes praktiski izstrādāt datu bāzes dažāda tipa datu glabāšanai; izgūt datus ar strukturētās vaicājumu valodas SQL palīdzību.kompetences.
kompetences sadarbībā ar grupu vai patstāvīgi analizēt datus, izvēlēties datu bāzes vadības sistēmu un argumentēt datu glabāšanas un izgūšanas tehnoloģisko risinājumu.

Kursa plāns

1 Dati, informācija, zināšanas.
2 Relāciju datu modelis.
3 Tabulu normalizācija.
4 Datu bāzu vadības sistēmas.
5 Relāciju datu bāzes tabulu izstrāde.
6 Tabulu sasaistes veidošana.
7 Strukturētā vaicājumu valoda.
8 Datu definēšanas valodas izteikumu lietošana.
9 Datu atlase ar SELECT izteikumu.
10 Datu izgūšana no vienas tabulas.
11 Datu izgūšana no vairākām tabulām.
12 Datu grupēšanas iespējas vaicājumos.
13 Saliktas SQL konstrukcijas: pakārtotie vaicājumi.
14 Datu bāzes datu pārskatu izstrāde.
15 Datu importēšana un eksportēšana.
16 Datu bāzes tehnoloģiju attīstības virzieni.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu paredzēto ieskaiti ar atzīmi: nepieciešams izpildīt kursa praktiskos uzdevumus, sekmīgi izpildīt paredzētos kontroldarbus un mājas darbu. Ieskaites atzīme tiek formēta kā vidējais vērtējums no kontroldarbu un mājas darba vērtējumiem.

Pamatliteratūra

1. Date C.J. An Introduction to Database Systems, An 8th Ed. Boston: Addison Wesley, 2004. 983 lpp.
2. Beaulieu A. Learning SQL. Cambridge: O’Reilly, 2009.
3. Silberschatz A., Sudarshan S. Database System Concepts. New York : McGraw-Hill Companies, 2011. 1349 lpp.