Kursa kods CitiP035

Kredītpunkti 8

Viesmīlības uzņēmumu vadība

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā320

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits320

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUztura katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Linda Medne

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Citi4016, Darba un civilā aizsardzība

Ekon2017, Grāmatvedība II

Ekon3120, Tirgzinība

Ekon4078, Biznesa plānošana un statistika I

PārZ3076, Ražošanas organizācija un vadība

PārZ4059, Kvalitātes vadība

VadZ2046, Personāla vadība

VadZ3058, Uzņēmējdarbības pamati

VadZ4082, Viesnīcu un ēdināšanas vadība

Kursa anotācija

Prakses vietā (ēdināšanas uzņēmumā vai viesnīcā) students iepazīstas ar tā darbības specifiku, personāla, finanšu, kvalitātes vadības, darba organizācijas un mārketinga pamatprincipiem, apkopo iegūtos datus atbilstoši prakses programmai un veic to analīzi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas – pārzin un pielieto profesionālo terminoloģiju vismaz divās svešvalodās, ir izpratne par darba tiesiskām attiecībām, ieņēmumu un izmaksu veidošanās principiem, ir zināšanas uzņēmuma darbības plānošanas un tirgus analīzes jautājumos, izpratne ar darba drošību un aizsardzību saistītos jautājumos;
• prasmes – prot organizēt viesu apkalpošanas procesu atbilstoši komersanta specifikai; izprot patērētāju uzvedību; prot organizēt savu darbu un strādāt komandā; izprot viesmīlības uzņēmuma darbības kopsakarības; prot izvēlēties un pielietot racionālas un efektīvas informācijas iegūšanas, sistematizēšanas metodes prakses uzņēmuma ekonomiskās darbības izvērtēšanai;
• kompetence – spēj plānot un organizēt savu darbu, spēj strādāt komandā; spēj atklāt un analizēt aktuālas praktiskās problēmas, spēj noteikt tirgus attīstības tendences un to ietekmējošos faktorus,spēj analizēt un izvērtēt viesnīcu un restorānu tehnoloģisko procesu norisi un ekonomisko darbību.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Prakses uzņēmuma ekonomiskais raksturojums pēdējo trīs gadu griezumā.
2 Uzņēmuma darbības ekonomiskā plānošana, taktiskie un stratēģiskie plāni.
3 Uzņēmuma ekonomiskās darbības rādītāji, rezultāti, dinamika.
4 Finanšu vadība. Mainīgās un fiksētās izmaksas uzņēmumā. Ieņēmumu un izdevumu budžets.
5 Uzņēmumā īstenoto kvalitātes vadības sistēmu raksturojums.
6 Mārketinga pasākumu komplekss uzņēmumā, sadarbība ar citiem uzņēmumiem.
7 Individuālā uzdevuma izstrāde.
8 Prakses atskaites izstrāde un aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ir nostrādāta prakse, izstrādāta un aizstāvēta prakses atskaite.

Pamatliteratūra

1. Reynolds D., Wacher Mcclusky K. Foodservice management fundamentals. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2013. 418 p.
2. Gregoire M.B. Foodservice Organizations: a managerial and systems approach. Boston: Pearson, 2016. 516 p.
3. Rokasgrāmata ēdināšanas uzņēmumu vadītājiem. I. Millere, L. Medne, R. Riekstiņa-Dolģe u.c. Sastādījusi I. Millere. Jelgava: LLU, 2007. 176 lpp.
4. Rutherford D.G. Hotel management and operations. 3 rd ed. New York: John Wiley & Sons, 2002. 536 p.

Papildliteratūra

1. Bokums Z., Forands I. Personālvadības rokasgrāmata. Rīga: Kamene, 2000. 141 lpp.
2. Hofs K.G. (2002) Biznesa ekonomika. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2002. 559 lpp.
3. Sloan P., lLegrand W., Chen J.S. Sustainability in the hospitality industry: principles of sustainable operations. London, NY: Routledge, 2013. 371 p. lpp. Ir LNB. Ir CRC Press datubāzē. [skatīts 03.04.2018.] Pieejams: https://www.taylorfrancis.com/books/9781136298141

Periodika un citi informācijas avoti

1. Ēdināšanas uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata E-grāmata. I.Milleres redakcijā, Jelgava: LLU, 2017. 254 lpp. Tiešsaistes piekļuve [skatīts 03.04.2018.] Pieejams: http://llufb.llu.lv/LLUgramatas/PTF/Edinasanas_uzn_vad_rokasgramata.pdf

Piezīmes

Obligātais kurss PTF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības” studentiem pilna laika studijās.