Code du cours CitiP034

Crédits 12

La quantité totale d'heures en classe480

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant480

Date de l'approbation du cours21.03.2018

Auteur du cours

author

Vivita Puķīte

Manuels

1. LR likumdošanas un normatīvie dokumenti par zemes ierīcības un mērniecības darbiem.
2. Studiju nolikums. LLU Senāta 10.06.2015 lēmums Nr 8-182 [tiešsaiste] [skatīts27.03.2018.]. Pieejams: http://www.llu.lv/sites/default/files/2016-04/Studiju_nolikums_2015.pdf
3.LLU prakses nolikums [tiešsaiste]. Jelgava: LLU 2014. [Skatīts 19.03.2018.]. Pieejams: http://www.llu.lv/lv/studiju-prakses

4. Studentu darbu noformēšana: metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums. Sast. U.Kļaviņš u.c. VBF. Jelgava: LLU, 2017. 46 lpp.

Ouvrages supplémentaires

Profesionālā prakse paredzēta VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība un mērniecība" pilna laika studijās.