Kurs-Code CitiP034

Kreditpunkte 12

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)480

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)480

Bestätigt am (Datum)21.03.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Vivita Puķīte

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. LR likumdošanas un normatīvie dokumenti par zemes ierīcības un mērniecības darbiem.
2. Studiju nolikums. LLU Senāta 10.06.2015 lēmums Nr 8-182 [tiešsaiste] [skatīts27.03.2018.]. Pieejams: http://www.llu.lv/sites/default/files/2016-04/Studiju_nolikums_2015.pdf
3.LLU prakses nolikums [tiešsaiste]. Jelgava: LLU 2014. [Skatīts 19.03.2018.]. Pieejams: http://www.llu.lv/lv/studiju-prakses

4. Studentu darbu noformēšana: metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums. Sast. U.Kļaviņš u.c. VBF. Jelgava: LLU, 2017. 46 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

Profesionālā prakse paredzēta VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība un mērniecība" pilna laika studijās.