Код курса CitiP034

Кредитные пункты 12

Общее количество часов480

Количество часов самостоятельной работы студента480

Дата утвеждения курса21.03.2018

Разработчик курса

author

Vivita Puķīte

Учебная литературa

1. LR likumdošanas un normatīvie dokumenti par zemes ierīcības un mērniecības darbiem.
2. Studiju nolikums. LLU Senāta 10.06.2015 lēmums Nr 8-182 [tiešsaiste] [skatīts27.03.2018.]. Pieejams: http://www.llu.lv/sites/default/files/2016-04/Studiju_nolikums_2015.pdf
3.LLU prakses nolikums [tiešsaiste]. Jelgava: LLU 2014. [Skatīts 19.03.2018.]. Pieejams: http://www.llu.lv/lv/studiju-prakses

4. Studentu darbu noformēšana: metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums. Sast. U.Kļaviņš u.c. VBF. Jelgava: LLU, 2017. 46 lpp.

Дополнительная литература

Profesionālā prakse paredzēta VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība un mērniecība" pilna laika studijās.