Kursa kods CitiP034

Kredītpunkti 12

Zemes ierīcība un mērniecība

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā480

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits480

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Vivita Puķīte

Dr. oec.

Kursa anotācija

Prakses mērķis ir sniegt studentam praktiskās darba iemaņas, apgūt jaunākās metodes izvēlētajā specializācijas jomā, iepazīties ar ražošanas organizāciju un plānošanu, kā arī savākt materiālus diplomprojekta izstrādei.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc prakses iziešanas studentam būs:
• zināšanas par ražošanas organizāciju un plānošanu, darba specifiku izvēlētajā specializācijas jomās;;
• prasmes veikt ražošanas darbu uzdevumus;
• kompetence aktuālajos ražošanas darbu uzdevumos zemes ierīcības izvēlētajā specializācijas jomā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ierašanās prakses vietā, iepazīšanās ar prakses uzņēmumu. Prakses pienākumu izpilde nozīmēta prakses vadītāja vadībā.
2 Prakses pienākumu izpilde nozīmēta prakses vadītāja vadībā.
3 Prakses pienākumu izpilde nozīmēta prakses vadītāja vadībā.
4 Prakses pienākumu izpilde nozīmēta prakses vadītāja vadībā.
5 Prakses pienākumu izpilde nozīmēta prakses vadītāja vadībā.
6 Prakses pienākumu izpilde nozīmēta prakses vadītāja vadībā.
7 Prakses pienākumu izpilde nozīmēta prakses vadītāja vadībā.
8 Prakses pienākumu izpilde nozīmēta prakses vadītāja vadībā.
9 Prakses pienākumu izpilde nozīmēta prakses vadītāja vadībā.
10 Prakses pienākumu izpilde nozīmēta prakses vadītāja vadībā.
11 Prakses pienākumu izpilde nozīmēta prakses vadītāja vadībā.
12 Prakses pienākumu izpilde nozīmēta prakses vadītāja vadībā. Prakses pārskata iesniegšana katedrā un aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Konsultējoties ar diplomprojekta vadītāju, studentam prakses laikā jāturpina strādāt pie diplomprojekta izstrādes un jāiesniedz katedrā prakses pārskats par praksē veiktajiem darbiem. Pārskatu aizstāvot pie komisijas, students saņem ieskaiti ar atzīmi par praksi.

Pamatliteratūra

1. LR likumdošanas un normatīvie dokumenti par zemes ierīcības un mērniecības darbiem.
2. Studiju nolikums. LLU Senāta 10.06.2015 lēmums Nr 8-182 [tiešsaiste] [skatīts27.03.2018.]. Pieejams: http://www.llu.lv/sites/default/files/2016-04/Studiju_nolikums_2015.pdf
3.LLU prakses nolikums [tiešsaiste]. Jelgava: LLU 2014. [Skatīts 19.03.2018.]. Pieejams: http://www.llu.lv/lv/studiju-prakses

4. Studentu darbu noformēšana: metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums. Sast. U.Kļaviņš u.c. VBF. Jelgava: LLU, 2017. 46 lpp.

Papildliteratūra

Profesionālā prakse paredzēta VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība un mērniecība" pilna laika studijās.