Kursa kods CitiP034

Kredītpunkti 12

Zemes ierīcība un mērniecība

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Citi21/03/2018Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Vivita Puķīte

Ekonomikas doktors agrārajā ekonomikā

Papildliteratūra

Profesionālā prakse paredzēta VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība un mērniecība" pilna laika studijās.

Kursa anotācija

Prakses mērķis ir sniegt studentam praktiskās darba iemaņas, apgūt jaunākās metodes izvēlētajā specializācijas jomā, iepazīties ar ražošanas organizāciju un plānošanu, kā arī savākt materiālus diplomprojekta izstrādei.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc prakses iziešanas studentam būs:
• zināšanas par ražošanas organizāciju un plānošanu, darba specifiku izvēlētajā specializācijas jomās;;
• prasmes veikt ražošanas darbu uzdevumus;
• kompetence aktuālajos ražošanas darbu uzdevumos zemes ierīcības izvēlētajā specializācijas jomā.

Kursa plāns

1 Ierašanās prakses vietā, iepazīšanās ar prakses uzņēmumu. Prakses pienākumu izpilde nozīmēta prakses vadītāja vadībā.
2 Prakses pienākumu izpilde nozīmēta prakses vadītāja vadībā.
3 Prakses pienākumu izpilde nozīmēta prakses vadītāja vadībā.
4 Prakses pienākumu izpilde nozīmēta prakses vadītāja vadībā.
5 Prakses pienākumu izpilde nozīmēta prakses vadītāja vadībā.
6 Prakses pienākumu izpilde nozīmēta prakses vadītāja vadībā.
7 Prakses pienākumu izpilde nozīmēta prakses vadītāja vadībā.
8 Prakses pienākumu izpilde nozīmēta prakses vadītāja vadībā.
9 Prakses pienākumu izpilde nozīmēta prakses vadītāja vadībā.
10 Prakses pienākumu izpilde nozīmēta prakses vadītāja vadībā.
11 Prakses pienākumu izpilde nozīmēta prakses vadītāja vadībā.
12 Prakses pienākumu izpilde nozīmēta prakses vadītāja vadībā. Prakses pārskata iesniegšana katedrā un aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Konsultējoties ar diplomprojekta vadītāju, studentam prakses laikā jāturpina strādāt pie diplomprojekta izstrādes un jāiesniedz katedrā prakses pārskats par praksē veiktajiem darbiem. Pārskatu aizstāvot pie komisijas, students saņem ieskaiti ar atzīmi par praksi.

Pamatliteratūra

1. LR likumdošanas un normatīvie dokumenti par zemes ierīcības un mērniecības darbiem.
2. Studiju nolikums. LLU Senāta 10.06.2015 lēmums Nr 8-182 [tiešsaiste] [skatīts27.03.2018.]. Pieejams: http://www.llu.lv/sites/default/files/2016-04/Studiju_nolikums_2015.pdf
3.LLU prakses nolikums [tiešsaiste]. Jelgava: LLU 2014. [Skatīts 19.03.2018.]. Pieejams: http://www.llu.lv/lv/studiju-prakses

4. Studentu darbu noformēšana: metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums. Sast. U.Kļaviņš u.c. VBF. Jelgava: LLU, 2017. 46 lpp.