Kursa kods CitiP033

Kredītpunkti 5

Darba aizsardzība tautsaimniecībā II

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Citi27/02/2017Meža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Uldis Karlsons

Profesionālais maģistrs darba aizsardzībā

Priekšzināšanas

VadZ5046, Uzņēmuma vadīšana

VadZ5053, Uzņēmējdarbības plānošana

Papildliteratūra

1. Roja Ž. Ergonomikas pamati. Rīga: Drukātava, 2008. 190 lpp.
2. Urtāne R. Lietvedības darba organizēšana. Rīga: Lietišķās apmācības centrs, 2009. 266 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiāls laikraksts.Rīga:Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstenesis". ISSN 1407-0391.
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts.Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri , 2005-.ISSN 1407-2041.
3. Darba aizsardzības ziņas: Valsts Darba inspekcijas izdevums.Latvijas nacionālais kontaktpunkts. Eiropas Darba Drošības un Veselības Aizsardzības aģentūra. ISSN 1407-2044.

Piezīmes

Profesionālā prakse iekļauta augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Darba aizsardzība un drošība" nepilna laika studiju obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Profesionālā prakse iepazīstina studentus, kā organizēt un koordinēt darba un apkārtējās vides risku novēršanas vai samazināšanas pasākumu realizēšanu un veikt izpildes uzraudzību; nodrošināt operatīvu informatīvo bāzi un komunikāciju sistēmu ārkārtēju darba un apkārtējās vides risku palielināšanās, avārijas un nelaimes gadījumu novēršanai; organizēt savlaicīgu pirmo palīdzību nelaimes gadījumā cietušajiem; organizēt savlaicīgu nelaimes gadījumu izmeklēšanu; veikt informatīvi izglītojošus pasākumus, kuri nodrošina nodarbināto kvalifikācijas paaugstināšanu darba aizsardzības jomā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc prakses studentam būs:
• zināšanas un kritiska izpratne par darba aizsardzības vietu un lomu iestāžu un uzņēmumu darbībā;
• prasmes formulēt, un atpazīt darba vides riskus, izveidot darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā vai iestādē, veikt nodarbināto instruktāžu darba vietā, apmācīt nodarbinātos drošām darba metodēm;
• kompetence - veikt darba vides iekšējo uzraudzību, analizēt un prognozēt darba aizsardzības sistēmas izveidošanu, pieņemt lēmumus darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanā.

Kursa plāns

1 Izvēlētās darba aizsardzības problēmas izpētes plāna sastādīšana.
2 Nepieciešamo datu ievākšana prakses vietā.
3 Nepieciešamo datu ievākšana prakses vietā.
4 Nepieciešamo datu ievākšana prakses vietā.
5 Atskaite par paveikto.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses atskaitei jābūt izstrādātai un noformētai atbilstoši metodiskiem norādījumiem un ir jāveic prakses aizsatāvēšana (prezentācija). Prakses atskaites vērtējums ir „ieskaite” ar atzīmi 10 ballu sistēmā.

Pamatliteratūra

1. Kaļķis V., Roja Ž. Darba vides riski: raksturlielumi, iedarbība uz organismu: rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004. 74 lpp.
2. Psihosociālā darba vide. No spāņu valodas tulkojuši: V. Kempaua, E. Briška; Labklājības ministrija. Rīga: Labklājības ministrija, 2004. 136 lpp.
3. Eglīte M. Vides veselība. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2008. 696 lpp.
4. Kaļķis V. Darba vides risku novērtēšanas metodes. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2008. 242 lpp.