Kursa kods CitiP030

Kredītpunkti 3

Bīstamās iekārtas

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā120

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums31.01.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author doc.

Jānis Gailis

Dr. agr.

author viesdoc.

Dace Brizga

Dr. paed.

Priekšzināšanas

Citi5010, Bīstamās iekārtas

Kursa anotācija

Profesionālās prakses laikā studenti iepazīstas ar bīstamajām iekārtām un to tehnisko uzraudzību izvēlētā prakses vietā. Studenti pārbauda bīstamo iekārtu ekspluatācijas, dokumentu, darbinieku apmācības u.c. jautājumu atbilstību normatīvo aktu prasībām. Studenti sagatavo priekšlikumus drošības uzlabošanai darbā ar bīstamajām iekārtām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas un kritiska izpratne par bīstamo iekārtu vietu un lomu konkrētā prakses vietā (prezentācija);
• prasmes izveidot normatīvo dokumentu un uzziņas materiālu bāzi par bīstamām iekārtām, to ekspluatācijas īpatnībām konkrētā prakses vietā (prakses atskaite);
• kompetence – veikt prakses vietas un tajā esošo bīstamo iekārtu vispārēju novērtējumu, izstrādāt priekšlikumus bīstamo iekārtu ekspluatācijas uzlabošanai darbavietā (prakses atskaite).

Kursa saturs(kalendārs)

1 Iepazīšanās ar prakses uzņēmuma ražošanas specifiku.
2 Vispārējs bīstamo iekārtu ekspluatācijas novērtējumu prakses uzņēmumā.
3 Vispārējs bīstamo iekārtu ekspluatācijas novērtējumu prakses uzņēmumā.
4 Uz prakses uzņēmumā ekspluatēto bīstamo iekārtu attiecināmo normatīvo aktu prasību saraksta izveide.
5 Iepriekšminēto normatīvo aktu prasību izpildes izpēte.
6 Iepriekšminēto normatīvo aktu prasību izpildes izpēte.
7 Iepriekšminēto normatīvo aktu prasību izpildes izpēte.
8 Iepazīšanās ar bīstamās iekārtas apkalpojošā personāla apmācības kārtību.
9 Iepazīšanās ar bīstamās iekārtas apkalpojošā personāla apgādi ar IAL.
10 Dokumentu gatavošana bīstamās iekārtas reģistrēšanai un noņemšanai no uzskaites.
11 Iepazīšanās ar uzņēmumā pieejamajiem dokumentiem attiecībā uz bīstamo iekārtu ekspluatāciju.
12 Trūkstošo augstākminēto dokumentu apzināšana, saraksta sagatavošana.
13 Priekšlikumu par drošības līmeņa paaugstināšanu darbā ar bīstamajām iekārtām izstrāde.
14 Iepriekš minēto priekšlikumu finansējuma aprēķins.
15 Prakses rezultātu prezentēšana uzņēmuma prakses uzņēmuma vadībai.
16 Prakses rezultātu prezentēšana un apspriešana ar LLU atbildīgo pasniedzēju.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Uzņēmuma prakses vadītājs profesionālās prakses atskaiti izskata, novērtē un dod slēdzienu par tā ieskaitīšanu. Atskaiti paraksta un parakstu apliecina ar zīmogu. Atskaite jāiesniedz katedrā atbildīgā pasniedzēja noteiktajā datumā (ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc prakses beigām), vienlaikus studentam jāprezentē prakses rezultāti (10 min. gara runa).Kopā ar prakses atskaiti jāiesniedz arī norīkojums ar tajā doto raksturojumu. Atskaiti novērtē ar atzīmi 10 ballu sistēmā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Nav paredzēti

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Uzņēmuma prakses vadītāja vērtējums, prezentācijas vērtējums un pasniedzēja vērtējums par atskaiti.

Pamatliteratūra

1. Darba drošība. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Labklājības ministrija. Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. 191 lpp.
2. Kaļķis V. Darba vides risku novērtēšanas metodes. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2008. 242 lpp.

Papildliteratūra

1. ES PHARE (LE/99/IB-CO-01) Labklājības ministrija. Darba drošība. Rīga 2004. 2. Jurševskis, J. Celtniecības, ceļu būves un ceļu uzturēšanas mašīnas. Smiltene: Smiltenes 29. arodvidusskola, 2006..256 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiāls laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391.

Piezīmes

Obligātā profesionālā prakse profesionālās maģistra studiju programmas “Darba aizsardzība un drošība” nepilna laika studijām.